Przedsiębiorca, który wytwarza odpady, musi prowadzić ich ewidencję i ma obowiązek sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do ich odzysku oraz unieszkodliwiania. Informacje o ilości i rodzaju odpadów oraz sposobach ich zagospodarowania musi do 15 marca przekazać marszałkowi województwa. Obowiązek taki nakłada na przedsiębiorców ustawa o odpadach.

Kogo to dotyczy

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach ich posiadaczem jest ich wytwórca, którym z kolei jest każdy, kto powoduje powstawanie odpadów. Z tym że obowiązku prowadzenia ewidencji powstających śmieci i raportowania na ich temat nie mają wytwórcy odpadów komunalnych. Oznacza to, że jeżeli w przedsiębiorstwie powstają takie same odpady, jak w gospodarstwach domowych (np. puszki po napojach, butelki etc.) i nie w dużych ilościach, to przedsiębiorca nie musi się z nich rozliczać. Ewidencji odpadów nie muszą też prowadzić osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, niebędące przedsiębiorcami (np. szkoły, stowarzyszenia), które wykorzystują odpady na własne potrzeby. Oznacza to, że jeżeli osoba fizyczna bądź szkoła wytworzy odpady z drewna, które zagospodaruje, np. spali w kotle, to nie podlega obowiązkom określonym w przepisach ustawy o odpadach.

Obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów nie mają również wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania takich aut.

W sytuacji gdy w przedsiębiorstwie powstają np. odpady niebezpieczne czy duże ilości drewna, szmat, olejów, gruz, to firma musi prowadzić ewidencję takich odpadów. Dlatego obowiązek ten mogą mieć firmy budowlane, warsztaty czy kliniki, w których powstają odpady ze strzykawek, igieł, wacików, tamponów etc.

Przedsiębiorcy, którzy muszą prowadzić ewidencję odpadów, mają obowiązek przedstawienia marszałkowi zbiorczego zestawienia danych o tych odpadach do 15 marca każdego roku za ubiegły rok. Czyli do połowy marca 2011 roku firmy muszą rozliczyć się za odpady wytworzone w 2010 roku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przedsiębiorca rozlicza się z opłat środowiskowych
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak prowadzić ewidencję odpadów
- Co z zużytym sprzętem RTV i AGD
- Jakie są poziomy odzysku i recyklingu
- Jak rozliczyć się z kampanii edukacyjnych
- Jakie są kary i grzywny za naruszenie przepisów
- Jak będzie waluta hipoteki i wierzytelności
- Co musi być w ewidencji odpadów