Polityka rozwoju to powiązane ze sobą działania podejmowane i realizowane w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju. Ma ona na celu także zapewnienie spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenie konkurencyjności gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

Oprócz Rady Ministrów politykę rozwoju prowadzą samorząd województwa, powiatowy oraz gminny. Zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi określa specjalna ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nie stosuje się jej do programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego (z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2 i 7).

Programy operacyjne

Zgodnie z przepisami ustawy o polityce rozwoju programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju. Określają ponadto działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, który stanowi element programu. Programy przyjmuje się w drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu.

Są nimi programy operacyjne oraz programy rozwoju. Istotne jest to, że określa on m.in.:

● sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych;

● podstawowe założenia systemu realizacji,

● plan finansowy, w tym źródła finansowania realizacji programu, kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety, informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak sporządzić wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Projektu regionalnego
- Kontraktu wojewódzkiego
- Zasad konkursu
- Procedury odwoławczej