Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.) uzależnia stopień sformalizowania procesu oceny spełniania warunków od wartości zamówienia. Dla postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwot 133 tys. euro lub 206 tys. euro w przypadku dostaw lub usług (kwota zależy od rodzaju zamawiającego, a dodatkowo w przypadku zamówień sektorowych wynosi 412 tys. euro) oraz 5 mln 150 tys. euro dla robót budowlanych zamawiający ma obowiązek żądania od wykonawców przedłożenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniach prowadzonych w procedurze poniżej tych progów żądanie przedłożenia dokumentów ma charakter fakultatywny, a zamawiający może oprzeć się na złożonych przez wykonawcę oświadczeniach.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP