Powrót do zasady "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" od lat było postulowane przez Business Centre Club - podkreśla szef BCC Marek Goliszewski. Dodaje, że organizacja jest zadowolona z koncepcji "Konstytucji biznesu" wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

"BCC z zadowoleniem przyjmuje zaprezentowaną przez wicepremiera Morawieckiego koncepcję gruntownej reformy prawa gospodarczego, mającą poprawić relacje przedsiębiorców z administracją" - napisał w piątkowym komentarzu Goliszewski.

Prezes zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy najczęściej narzekają na częste zmiany przepisów, skomplikowany system podatkowy oraz bariery biurokratyczne.

"Zapowiedziane Prawo przedsiębiorców, które ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, powinno służyć przede wszystkim wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców poprzez ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium Polski" - dodał Goliszewski.

Szef BCC podkreślił, że organizacja, której przewodzi od lat postuluje powrót m.in. do tzw. ustawy Wilczka "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" oraz zmiany podejścia urzędów podczas rozpatrywania spraw przedsiębiorców w oparciu o domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji i rozstrzygania niejasnych przepisów na korzyść firm, a także odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa.

"Kluczowe jest to, by przedsiębiorcy mogli polegać na prawie, a zapowiedziane zmiany zaczęły obowiązywać jak najszybciej" - zaznaczył Marek Goliszewski.

Oprócz Prawa przedsiębiorców, w skład pakietu "Konstytucja biznesu" przedstawionego w piątek przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego wchodzą projekty: ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych; ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców; ustawa proprzedsiębiorcza; ustawa o dereglamentacji działalności gospodarczej; uchylenie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

W pakiecie znajdą się także uchwała Rady Ministrów dot. zniesienia obowiązku posługiwania się pieczątką przez przedsiębiorcę, Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych, ustawa o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

Ustawa Prawo przedsiębiorców ma ustalać podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców. Mają to być zasady: wolności działalności gospodarczej, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, wysokiej jakości obsługi urzędowej, proporcjonalności, a także bezstronności i równego traktowania.

Wprowadzone ma być pojęcie działalności nierejestrowej - działalności na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu (np. zieleniną), dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasadę wolności działalności gospodarczej.

Planuje się likwidacje numeru REGON oraz „ulgę na start” - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

"Konstytucja biznesu" przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców. Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. Zakłada się też powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców.

Zmiany przepisów podatkowych przewidują m.in. uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Likwidowane mają być obowiązki informacyjne, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika.

Ustawa ma też skracać okres przechowywania u przedsiębiorcy zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych (obecnie przechowywane są one bezterminowo, propozycja - pięć lat), ujednolicać wzory formularzy w podatkach lokalnych (i zapewniać możliwość składania ich w formie elektronicznej, a także wprowadzać obowiązek wydania z urzędu przez MF interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok NSA i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi.