"W oparciu o wskaźniki obowiązkowe KNF zidentyfikowała dziesięć innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz w oparciu o wskaźniki fakultatywne (tj. znaczenie dla instytucjonalnego systemu ochrony, którego dany podmiot jest członkiem) zidentyfikowała dwie inne instytucje o znaczeniu systemowym" - czytamy w komunikacie Komisji.

Za użyciem wymienionego powyżej wskaźnika fakultatywnego przemawia specyfika struktury krajowego sektora bankowego, w którym działa 560 banków spółdzielczych. Zdecydowana większość z nich charakteryzuje się relatywnie niską wartością aktywów, a równocześnie prowadzi działalność ograniczoną do lokalnego rynku.

"Zgodnie z decyzjami KNF, banki wchodzące w skład systemów ochrony są zwolnione z konieczności indywidualnego spełniania minimalnego wskaźnika płynności LCR. Każdy z dwóch banków zrzeszających został wskazany jako zobowiązany do spełniania wymaganego poziomu wskaźnika LCR oraz jego sprawozdawania na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich banków tworzących system ochrony. W związku z powyższym utworzenie systemów ochrony podniosło jakość zarządzania ryzykiem w sektorze banków spółdzielczych. Z tego względu, wprowadzając do oceny wskaźnik fakultatywny odnoszący się do roli podmiotu w instytucjonalnym systemie ochrony, jako inne instytucje o znaczeniu systemowym Komisja zidentyfikowała dwa banki zrzeszające, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB – Bank S.A" - czytamy dalej.

Według KNF, wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nie może przekroczyć 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 CRR. Dodatkowe ograniczenia nakłada art. 41 Ustawy, odnoszący się do sytuacji banków będących jednostkami zależnymi europejskich grup bankowych, które w swych państwach macierzystych zostały zidentyfikowane jako globalne instytucje o znaczeniu systemowym lub inne instytucje o znaczeniu systemowym.

"W tej sytuacji bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym nakładany przez Komisję Nadzoru Finansowego nie może przekroczyć większej z następujących wartości:
- 1% w odniesieniu do łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 CRR;
- wskaźnika bufora globalnej instytucji o znaczeniu systemowym lub innej instytucji o znaczeniu systemowym mającego zastosowanie do danej grupy na poziomie skonsolidowanym" - czytamy także.

Powyższy przepis ma znaczenie dla krajowego systemu bankowego, gdyż występują w nim instytucje zależne kapitałowo od zagranicznych grup bankowych zarejestrowanych w UE, podała Komisja.

Jak wyjaśnia KNF, zgodnie z przyjętą metodyką bufor nie został nałożony na instytucje z wynikiem poniżej 350 punktów bazowych. Dla podmiotów z wynikiem równym lub wyższym niż 350 punktów bazowych, bufor został ustalony metodą proporcjonalną, z zastrzeżeniem, że po przekroczeniu przez instytucję granicznej wielkości oraz skali i charakteru działalności, ryzyko, które ta instytucja generuje dla sektora finansowego i sfery realnej wzrasta nieliniowo. Tym samym zasadnym jest przyjęcie dla tego typu instytucji najwyższego dopuszczalnego w świetle Ustawy poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, tj. 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

"Po dokonaniu niezbędnych obliczeń i przeprowadzeniu właściwego postępowania, decyzjami administracyjnymi podjętymi w dniu 4 października 2016 r., KNF zidentyfikowała dwanaście banków jako inne instytucje o znaczeniu systemowym i nałożyła na nie bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym. KNF wskazała w swych decyzjach, że banki są zobowiązane do utrzymania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na zasadzie indywidulanej i skonsolidowanej. Dla banków, które są jednostkami zależnymi unijnych jednostek dominujących konsolidacja odnosi się do najwyższego krajowego poziomu konsolidacji ostrożnościowej, o której mowa w CRR" - czytamy również.

Inne instytucje o znaczeniu systemowym w Polsce: PKO BP (wskaźnik bufora jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko: 0,75%), Pekao (0,75%), BZ WBK (0,5%), mBank (0,5%), ING Bank Śląski (0,5%), Bank Handlowy (0,25%), Bank Millennium (0,25%), Raiffeisen Bank Polska (0,25%), Bank BGŻ BNP Paribas (0,25%), Getin Noble Bank (0,25%), Bank Polskiej Spółdzielczości (0%), SGB-Bank (0%).