Jakie są możliwości zaskarżenia uchwały spółki kapitałowej wyłącznie na podstawie nieprawidłowości formalnych, które jej dotyczą?
Obok przesłanek związanych z samą treścią uchwał, istnieją również inne przypadki, które mogą stanowić podstawę zaskarżenia uchwały. Chodzi o przypadki nieprawidłowości związane z formą lub procedurą dochodzenia jej do skutku. Podać można trzy główne sfery spotykanych nieprawidłowości. Pierwsze z nich dotyczą dochodzenia do zebrania organu. Na tym etapie może dojść do zwołania organu stanowiącego przez niewłaściwy organ, zwołania go w niewłaściwym trybie, nieprawidłowego zawiadomienia członków organów. Braki formalne mogą wystąpić także na etapie działania organu - w szczególności może wystąpić brak kworum czy większości głosów, podejmowanie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. Trzeci rodzaj nieprawidłowości to braki w samej uchwale.
Odpowiedzi na pytania związane ze skutkami błędów formalnych uchwał udzieliło już orzecznictwo. Zgodnie z większością orzeczeń Sądu Najwyższego, dla skutecznego zaskarżenia uchwały musi istnieć wpływ uchybień formalnych na jej treść. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy m.in. w orzeczeniach: z 16 marca 2005 r. (III CK 477/04), z 15 lutego 2005 r. (III CK 296/04), z 26 maja 1999 r. (III CKN 261/98), z 16 lutego 2005 r. (III CK 296/04) oraz pośrednio w kontekście spółek kapitałowych, w uchwale siedmiu sędziów z dnia 30 lutego 1965 r. (III CO 75/63).
Możliwość zaskarżenia uchwały wyłącznie na podstawie uchybień formalnych zależy od tego, czy uchybienia te rzutują lub mogą rzutować na treść podjętej uchwały. Ciężar udowodnienia wpływu błędów formalnych na treść uchwały spoczywa na podmiocie, który uchwałę zaskarża. Jednak korelacja pomiędzy uchybieniami formalnymi a treścią uchwały musi mieć charakter obiektywny. Samo przeświadczenie osoby skarżącej uchwałę nie będzie stanowić podstawy do jej wzruszenia.
Na pewno uchybienie formalne nie będzie podstawą do zaskarżenia uchwały, gdy uprawniony podmiot stawił się na posiedzeniu organu, jednakże na skutek zawiadomienia, które nie spełniło rygorów ustawowych. Podobnie protokoły zgromadzeń organów, które nie oddają w sposób pełny przebiegu posiedzenia, co do zasady nie będą stanowiły podstawy do zaskarżenia samej uchwały. Nie wystarczy też do zaskarżenia uchwały głosowanie przeprowadzone w trybie jawnym, gdy wymagane były wymogi ustawowe zachowania jego tajności, przy czym struktura udziałowa (akcyjna) powodowała brak wpływu jawności głosowania na treść uchwały.