Po wynikach Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) za II kwartał tego roku, w którym bank po raz pierwszy od czterech kwartałów wykazał zysk netto, widać już efekty działań naprawczych i realizacji Ramowej Strategii Banku na lata 2016-2020, poinformował pełniący obowiązki prezesa Stanisław Kluza.

Grupa BOŚ Banku wykazała w II kw. 2016 r. zysk netto w wysokości 1,2 mln zł wobec straty w I kw. br. wysokości 12,9 mln zł.

"Pierwsze półrocze bieżącego roku to dla Grupy BOŚ bardzo dynamiczny czas. Realizujemy Ramową Strategię Banku, podwyższyliśmy kapitał o 400 mln, pracujemy nad Planem Postępowania Naprawczego i zmniejszyliśmy koszty finansowania poprzez wykup euroobligacji. Co warte podkreślenia, już teraz Grupa spełnia wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego" - powiedział Kluza, cytowany w komunikacie.

W ramach realizacji nowej Strategii, bank przeprowadził w I półroczu 2016 r. podwyższenie kapitału zakładowego, a wartość emisji akcji wyniosła 400 mln zł.

Reklama

W I półroczu 2016 r. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy wynik: z tytułu odsetek o 14,5%, z tytułu prowizji o 0,1% oraz z działalności handlowej (poprawa z -0,5 mln zł na 20,8 mln zł).

"Podkreślić należy również wykup euroobligacji o wartości 250 mln euro, co przełoży się pozytywnie na wynik kolejnych kwartałów. Nie bez znaczenia dla Grupy jest fakt zmniejszenia ogólnych kosztów administracyjnych o 3%" - czytamy w komunikacie.

Do najistotniejszych założeń nowej Strategii należą korekta modelu biznesowego grupy BOŚ, ukierunkowana na poprawę efektywności i konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania oraz rozszerzenie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska.

Bank podał, że saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 33,5% salda kredytów ogółem w banku. Celem jest zwiększenie udziału kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój w portfelu kredytowym ogółem.

"Będziemy dalej skutecznie realizować przyjęte w Strategii cele, aktywnie uczestnicząc w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych bazując na naszych polskich korzeniach" - podkreślił Kluza.

W I półroczu 2016 r. BOŚ Bank dokonał dalszej zmiany struktury portfela kredytowego. Zmiana ta wynikała z nowej polityki udzielania kredytów o wyższych marżach. Wzrost miał miejsce w pozycji kredyty udzielone klientom korporacyjnym o 168,5 mln zł, tj. 2,3%.

Suma bilansowa Grupy na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 21,1 mld zł i była wyższa o 1,1% w porównaniu do stanu na koniec 2015 r.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 12,37% na koniec I półrocza 2016 r. wobec 12,10% na koniec 2015 r. Współczynnik Tier
1 wyniósł 9,24% na 30 czerwca 2016 r. wobec 9,13% na koniec 2015 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.