Cudzoziemiec, który posiada obywatelstwo jednego z państw UE, nie powinien mieć trudności z nabyciem nieruchomości położonych w większości rejonów greckich. Inwestycje zagraniczne są bowiem mile widziane przez władze lokalne. Wystarczy tylko posiadać grecki numer podatkowy oraz udokumentować źródło pochodzenia pieniędzy.

Warunki kupna

Zanim obcokrajowiec zdecyduje się na zakup greckiej nieruchomości, powinien postarać się o uzyskanie greckiego numeru podatkowego (AFM). Taki numer nadaje lokalny urząd podatkowy, do którego należy złożyć podanie o nadanie numeru. W urzędzie należy także przedstawić paszport lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość. Wydanie numeru podatkowego jest bezpłatne.

Kolejnym krokiem jest udokumentowanie źródła pochodzenia pieniędzy. W tym celu można przedłożyć np. poświadczenie z banku o przelewie pieniędzy z zagranicy. Jeżeli tego nie zrobimy władze greckie uznają, że pieniądze zostały zarobione w Grecji. To z kolei spowoduje, że zostaniemy obłożeni podatkiem od dochodu. Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Wymagany jest także wpis do odpowiednich rejestrów.

Powszechnie stosowaną praktyką jest korzystanie z usług doradcy prawnego, który dokonuje wszystkich formalności związanych z zakupem nieruchomości. Może on także sprawdzić, czy np. na kupowanej nieruchomości nie ciąży hipoteka. Pomocy w załatwieniu wszystkich formalności udzielają także niektóre agencje sprzedaży nieruchomości.

Warto pamiętać, że w przypadku nieruchomości położonych w niektórych rejonach Grecji na zakup nieruchomości trzeba uzyskać zezwolenie właściwej miejscowo prefektury. Dotyczy to zwłaszcza obszarów przygranicznych, takich jak regiony północnej Grecji, wschodnie wyspy Morza Egejskiego, wyspy Dodekanez, Kreta i Rodos.

Podatek od sprzedaży

Nabywca nieruchomości musi zapłacić w chwili zakupu roczny podatek od nieruchomości, którą kupuje. Ponadto pobierany jest podatek od zmiany tytułu własności nieruchomości. Jest obliczany od ceny nieruchomości ustalonej w umowie. Jeżeli cena umowna jest niższa od ceny rynkowej ustalanej przez władze podatkowe, wówczas podstawę podatku stanowi cena rynkowa.

Generalnie podatek ten wynosi 9 proc. od pierwszych 12 tysięcy euro wartości transakcji oraz 11 proc. od kwoty przewyższającej tę wartość. Podatek wzrasta odpowiednio do 11 i 13 proc., jeżeli nieruchomość położona jest na terenach, gdzie znajdują się posterunki straży pożarnej. Dodatkowo należy uiścić na konto lokalnych władz podatek w wysokości 3 proc. zapłaconego podatku od sprzedaży nieruchomości.

Pewne okoliczności uprawniają do pełnego lub częściowego zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości. Jako przykład można podać zakup niektórych terenów rolnych, pierwszych (głównych) miejsc zamieszkania, zakup dokonany przy pomocy przelewu z zagranicy waluty wymienialnej przez obywateli zagranicznych pochodzenia greckiego.

SPOSÓB KUPOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Jakie formalności musi spełnić cudzoziemiec przy zakupie nieruchomości:

• uzyskać grecki numer podatkowy (AFM),

• udokumentować źródło pochodzenia pieniędzy,

• zapłacić w chwili zakupu roczny podatek od nieruchomości, którą kupuje.