Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym mają być zlikwidowane powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma działać jako państwowa osoba prawna, nadzorowana przez ministra środowiska. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają zaś funkcjonować jako samorządowe osoby prawne, nadzorowane przez zarządy województw.

Projektowane przepisy zakładają, że instytucje te przejmą wszystkie zadania obecnych funduszy celowych, a także ich nazwy, mienie oraz zawarte umowy, gwarancje i poręczenia. Jak podało CIR w komunikacie, zaproponowane zmiany wynikają z rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o finansach publicznych.

Fundusze będą też prowadziły samodzielną gospodarkę finansową, której podstawą ma być roczny plan finansowy. Będą również mogły łatwiej korzystać z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i realizować zobowiązania nałożone na Polskę przez Unię Europejską.

Projekt nowelizacji zakłada, że 1 stycznia 2010 r. zostaną zlikwidowane powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W projekcie założono, że środki państwowej osoby prawnej i samorządowych osób prawnych będzie można przeznaczać na dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez jednostki budżetowe. Ze środków tych ma być utworzona rezerwa celowa w budżecie państwa, z której pieniądze będą przekazywane tym jednostkom na wykonanie zadań.

Projekt nowelizacji zakłada, że 1 stycznia 2010 r. zostaną zlikwidowane powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki funduszy powiatowych przejmą starostowie, natomiast funduszy gminnych - wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast. Przychody obecnych funduszy z tytułu opłat i kar stanowić będą dochody budżetów gmin i powiatów. Na tej samej zasadzie należności i zobowiązania funduszy staną się należnościami i zobowiązaniami powiatów lub gmin.