Za nami intensywne pięć dni dla biznesu. Rząd przedstawił między innymi płacę minimalną i prognozowany wzrost PKB w 2025 roku. Co jeszcze - istotnego dla biznesu - wydarzyło się w minionym tygodniu?

Prezentujemy najważniejsze informacje biznesowe minionego tygodnia:

1. Płaca minimalna

Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł. W przyszłym roku wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 30,20 zł. Rada Ministrów przedstawi propozycję Radzie Dialogu Społecznego.

2. Założenia do budżetu

Jak podano na stronie Kancelarii Premiera, w bieżącym i kolejnym roku spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze przy znacznie niższej inflacji. Produkt Krajowy Brutto wzrośnie realnie z 3,1 proc. w 2024 roku do 3,7 proc. w 2025 roku. Założenia projektu budżetu zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Produkt Krajowy Brutto

W przyszłym roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, a PKB powinien wzrosnąć z 3,1 proc. w 2024 roku do 3,7 proc. w 2025 roku. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do wyraźnie dodatniej dynamiki płac realnych, wspieranej przez podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. Wzrost PKB będzie dodatkowo pobudzany przez rozpoczęte inwestycje w ramach KPO.

Spożycie prywatne

Wraz z poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej, dochody do dyspozycji gospodarstw domowych będą rosnąć, co przełoży się zarówno na wzrost konsumpcji, jak i wzrost stopy oszczędności. W 2025 roku spożycie prywatne wzrośnie o 3,6 proc. (z 3,5 proc. w 2024 roku).

Inwestycje

W 2025 roku nastąpi wyraźny wzrost dynamiki inwestycji – zarówno prywatnych jak i publicznych.
Inwestycje ogółem wzrosną o 10,2 proc..

Eksport i import

W 2025 roku eksport przyspieszy do 5,6 proc. (z 3,7 proc. w 2024 roku), wraz z poprawą dynamiki PKB w strefie euro. Z kolei import wzrośnie do 7,5 proc. (z 4,8 proc. w 2024 roku), wraz z dalszym wzrostem popytu krajowego w Polsce oraz wysokich inwestycji militarnych.

Inflacja

W 2025 roku inflacja wyniesie średnio 4,1% (5,2% w 2024 roku).

3. Inflacja konsumencka w maju

Inflacja konsumencka wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym w maju 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc.

4. Liczba wolnych miejsc pracy

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w pierwszym kwartale 2024 roku liczba wakatów w gospodarce wzrosła o 15,3 proc. kwartał do kwartału, ale była jeszcze o 2,5 proc. niższa niż przed rokiem. Na koniec marca 2024 liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 112 tys., a wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 0,89 proc.

5. Procedura nadmiernego deficytu

Jak poinformowało biuro analiz PKO BP, Minister finansów, Andrzej Domański powiedział, że Komisja Europejska na pewno rozpocznie procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski, bo deficyt za 2023 przekracza 3 proc. PKB, ale ewentualne rekomendacje w tej kwestii ze strony UE będą bardzo łagodne. "Polska prowadzi intensywny dialog w tej sprawie, a karanie jej za wydatki na obronność, wg A.Domańskiego, byłoby sprzeczne z ideą solidarności europejskiej" - czytamy w "Dzienniku Ekonomicznym" PKO BP.

6. Cudzoziemcy w Polsce

Analitycy PKO BP przypomnieli również, że według GUS-u liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na koniec 2023 wyniosła 1,02 mln, stanowiąc 6,6 proc. ogółu pracujących. Największą grupę stanowili Ukraińcy (ok. 69 proc.), a następnie Białorusini (11,5 proc.). Pomiędzy styczniem a grudniem liczba cudzoziemców wzrosła o 4,2 proc., a najsilniejsze wzrosty dotyczyły obywateli Filipin (39 proc.) oraz Indii (23 proc.).