W ramach nowej edycji konkursu ZUS, firmy mogą otrzymać nawet 300 000 zł na działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na co konkretnie można otrzymać dofinansowanie? I co jeszcze warto wiedzieć o programie?

Przedsiębiorstwa, które pragną zmiany i rozwoju, ale nie dysponują nadmiarem funduszy na poprawę warunków pracy, mają szansę na zdobycie dofinansowania wielkości do 80 proc. konkretnych kosztów elementów poprawiających warunki pracy wskazane we wniosku. Maksymalna wysokość dofinasowania to 300 000 zł. Co ważne, kwota ta obejmuje zarówno działania inwestycyjne jak i doradcze. Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Termin składania wniosków o dofinansowanie to 26 lutego – 27 marca 2024 r.

- W dalszym ciągu część przedsiębiorców nie ma świadomości, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program, z którego można pozyskać środki na poprawę warunków pracy, nie tylko pieniężne. Wnioski można składać dla bardzo szerokich potrzeb, które ogólnie można zaliczyć do grupy fizycznego zabezpieczenia pracowników. Obejmuje ona zarówno bezpieczeństwo maszyn i urządzeń np. zakup urządzeń zmniejszających uciążliwość i ciężkość pracy, przez poprawę środowiska pracy obejmującą jego oświetlenie, poprawę mikroklimatu czy zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi, jak promieniowanie optyczne, ochrona przed elektrycznością, czy środkami chemicznymi i biologicznymi. Ponadto grupa ta obejmuje szeroki zakres środków ochrony indywidualnej, w jakie można wyposażyć pracowników, od pracy na wysokości po specjalistyczne środki zabezpieczające przed silną chemią – mówi Monika Grządziela, Ekspertka ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Na co konkretnie można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Kto ma szanse na dofinansowanie w ramach konkursu?

Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Warunki udziału w konkursie

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Co jeszcze warto wiedzieć o konkursie

informacje nt. konkursu dostępne są na stronie: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202401

W razie wątpliwości dotyczących konkursu, od dnia jego ogłoszenia pytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl