Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oznacza usługę umożliwiającą przesłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewniającą dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany1.

W erze przyspieszonego rozwoju technologicznego, procesy cyfrowe zyskują na znaczeniu jako kluczowy element ewolucji administracji publicznej. E-Doręczenia, będąc innowacyjnym rozwiązaniem w tej przestrzeni, wprowadzają transformacyjne zmiany w zarządzaniu komunikacją na różnych szczeblach - od lokalnego do globalnego. Znaczący wkład Comarchu w rozwój tego sektora, poprzez zaangażowanie i innowacyjność, katalizuje przekształcenie tradycyjnych procesów w ich cyfrowe odpowiedniki.

e-Doręczenia w administracji publicznej

W kontekście polskiej administracji publicznej, e-Doręczenia odgrywają znaczącą rolę w efektywnym zarządzaniu procedurami urzędowymi. Implementacja tego rozwiązania, zgodna z wytycznymi rządowymi, generuje znaczące korzyści dla instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz obywateli. Jako forma zarejestrowanego doręczenia elektronicznego, e-Doręczenia stały się od 2021 roku nieodłącznym elementem korespondencji elektronicznej, tworząc bezpieczne środowisko dla wymiany dokumentów. Przyczyniają się do przyspieszenia dostawy, zachowania poufności oraz zapewnienia wygody w nadawaniu i odbieraniu dokumentacji.

Rola Comarchu, jako wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych, jest kluczowa w procesie implementacji i integracji usługi e-Doręczeń. Dostarczane rozwiązania, zgodne z oficjalnymi standardami rządowymi, stanowią istotny krok w kierunku pełnej cyfryzacji administracji publicznej. To przełomowe narzędzie nie tylko zrewolucjonizowało istniejące schematy komunikacyjne, ale również zapewnia solidną podstawę dla przyszłych innowacji w sektorze administracji publicznej.

Wdrożenie e-Doręczeń w Polsce to proces, który opiera się na solidnych fundamentach prawnych, takich jak europejskie rozporządzenie eIDAS2 oraz krajowa ustawa o doręczeniach elektronicznych3. Strategiczne role w tym kontekście pełnią Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Operator Wyznaczony, które odpowiadają za regulację i nadzór nad wdrażanym systemem. Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń przewiduje stopniowe dostosowanie różnych podmiotów, od instytucji publicznych po jednostki samorządu terytorialnego, do nowych standardów cyfrowej komunikacji4.

Krajowy System e-Doręczeń, będąc integratorem różnorodnych dostawców usług, umożliwia efektywne korzystanie z możliwości, jakie oferuje zarejestrowane doręczenie elektroniczne. Ministerstwo Cyfryzacji wspomaga ten proces, oferując specjalne środowisko testowe do integracji różnych systemów. Warto podkreślić, że usługa e-Doręczeń musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa i poufności, w tym identyfikację nadawcy i odbiorcy, zabezpieczenie danych, a także potwierdzenie daty i czasu wysyłki oraz odbioru przesyłki.

W skomplikowanym systemie, gdzie uczestniczy wiele podmiotów w modelu czterostronnym, niezbędna jest wzajemna współpraca między różnymi dostawcami usług. Taka synergia umożliwia skuteczną i bezproblemową dostawę przesyłek przez różnych operatorów. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, dostawcy usług e-Doręczeń są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Polskie i europejskie standardy nakładają konkretne wymogi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i analizy ryzyka.

E-Doręczenia to nie tylko technologiczna innowacja, ale również katalizator uproszczenia komunikacji międzyinstytucjonalnej. Poprzez optymalizację procesów biznesowych, zapewniają one skuteczne dowody zgodne z regulacjami europejskimi, przyspieszając jednocześnie rozwój cyfryzacji. Co więcej, e-Doręczenia zwiększają świadomość społeczeństwa odnośnie nowoczesnych metod komunikacji i cyfrowej interakcji, co jest kluczowe w dążeniu do zbudowania w pełni zintegrowanego, cyfrowego społeczeństwa.

Wdrożenie e-Doręczeń w samorządach lokalnych stanowi kluczowy krok w kierunku efektywności i zrównoważonego rozwoju. Samorządy, będąc dostawcami e-usług na poziomie lokalnym, stają przed wyzwaniami związanymi z optymalizacją procesów i redukcją kosztów operacyjnych. Wprowadzenie e-Doręczeń przynosi oszczędności czasowe oraz zmniejsza wydatki związane z archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. W tym zakresie, Comarch, jako lider w dziedzinie rozwiązań IT dla administracji publicznej, odgrywa istotną rolę, oferując innowacyjne narzędzia, które ułatwiają transformację cyfrową. Współpraca z liderem branży IT zapewnia zgodność z przepisami prawnymi i standaryzację procesów, co jest niezbędne dla skuteczności i bezpieczeństwa wdrożenia.

Ponadto, e-Doręczenia wpisują się w trend rozwijających się inteligentnych miast i regionów. Comarch, aktywnie uczestniczący w tworzeniu zaawansowanych technologii komunikacyjnych, wspiera budowę społeczności lokalnych, które są efektywne i zorientowane na potrzeby mieszkańców. Doświadczenie i zaangażowanie w innowacje sprzyja rozwojowi inteligentnych społeczności, które wykorzystują nowoczesne technologie do usprawnienia codziennego życia.

Usługa e-Doręczeń w firmach i przedsiębiorstwach

W kontekście sektora prywatnego, e-Doręczenia oferują znaczące korzyści dla przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań Comarchu. Nowoczesna cyfrowa komunikacja przekłada się na lepsze relacje z klientami i zapewnia firmom konkurencyjną przewagę dzięki dostępowi do najnowszych technologii. Comarch kontynuuje inwestycje w rozwój nowych funkcjonalności, wykorzystując innowacyjne technologie takie jak sztuczna inteligencja, blockchain czy Internet Rzeczy (IoT). Takie podejście umożliwia automatyzację procesów, zwiększenie bezpieczeństwa transakcji oraz rozwój inteligentnych systemów zarządzania, co jest szczególnie cenne w kontekście przyszłościowych kierunków rozwoju e-Doręczeń.

Materiały prasowe

Cyfryzacja procesów w jednostkach publicznych i sektorze prywatnym

W obliczu globalnego trendu cyfryzacji, zaangażowanie państw, samorządów, firm i obywateli w procesy cyfrowe nabiera coraz większego znaczenia. W tym kontekście, współpraca z liderami branży IT staje się nieodzownym elementem kształtowania społeczeństwa opartego na nowoczesnych technologiach. E-Doręczenia, będąc produktem tej współpracy, pełnią rolę fundamentu w procesie transformacji cyfrowej, oferując szeroki zakres korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.

Partnerstwo z Comarchem w zakresie e-Doręczeń otwiera szereg możliwości dla państw i samorządów w dziedzinie zarządzania administracyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu, instytucje publiczne mogą efektywniej zarządzać przepływem dokumentów, zwiększając swoją wydajność i redukując koszty operacyjne.

Pobierz Poradnik i sprawdź, jakie podmioty publiczne obejmie obowiązek wdrożenia e-doręczeń i jak je wdrożyć: https://www.comarch.pl/administracja-publiczna/baza-wiedzy/poradnik-e-doreczenia-w-administracji/

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910 z 23 lipca 2014 roku.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS)

3 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

4 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Terminy określone w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r.