Przyszli przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Maksymalna kwota, jaką może otrzymać każda osoba fizyczna, to 40 tys. zł lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

Osoba, która chciałaby uzyskać dotację na rozwój przedsiębiorczości w Działaniu 6.2 PO KL, powinna zgłosić się do udziału w projekcie realizowanym przez tzw. beneficjenta, który otrzymał na ten cel środki unijne z wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego. Warunkiem otrzymania przez beneficjentów środków jest to, że wezmą udział w konkursie zorganizowanym przez WUP lub urząd marszałkowski.

Kto przyznaje pomoc

Beneficjentem może być każdy podmiot, oprócz osób fizycznych. W praktyce WUP i urzędy marszałkowskie wymagają, aby były to instytucje, które mają udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości lub ekonomii społecznej - np. instytucje rynku pracy, w tym publiczne służby zatrudnienia, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, jednostki naukowe i badawcze.

Na przykład w województwie małopolskim wsparcie oferuje pięć podmiotów. Są to: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Centrum Transferu Technologii), Uniwersytet Jagielloński (Wszechnica UJ), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Beneficjenci sami rekrutują przyszłych przedsiębiorców. Najczęściej przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie i internecie. Warunkiem przystąpienia do projektu jest nieposiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pieniądze.

Grupami traktowanymi w sposób priorytetowy przy rekrutacji są kobiety, osoby do 25. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50. roku życia, a także osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Najpierw szkolenie

Beneficjent, który otrzyma pieniądze, będzie świadczyć wobec przyszłych przedsiębiorców trzy rodzaje usług:

• obowiązkowe szkolenia i doradztwo,

• wypłatę dotacji,

• udzielanie przez okres od 6 do 12 miesięcy wsparcia pomostowego obejmujące doradztwo przy w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Osoby, które chcą założyć własną firmę, najpierw muszą przejść szkolenie. Dowiedzą się, jak zarejestrować działalność, gdzie złożyć wymagane dokumenty, poznają podstawy prawa niezbędne do prowadzenia wybranego biznesu. Uzyskają też informacje, jak przygotować dobry biznesplan.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, uczestnicy muszą w trakcie szkolenia zarejestrować działalność. Ale tylko niektórzy z nich otrzymają środki na rozwój firmy. O tym, kto otrzyma dotację, decydują przyjęte przez beneficjenta kryteria. Przyznana dotacja ma służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa.

Uczestnik i beneficjent podpisują umowę na otrzymanie wsparcia finansowego. Nie jest wymagany żaden wkład własny ze strony przyszłych przedsiębiorców. Wsparcie na założenie firmy jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że nowe przedsiębiorstwo przetrwa na rynku co najmniej 12 miesięcy. Osoba, która otrzymała dotację, będzie musiała ją zwrócić, jeśli zlikwiduje firmę przed upływem tego okresu.

Beneficjent może określić w umowie zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Formami zabezpieczenia mogą być: poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Przedsiębiorca po rozpoczęciu działalności może być objęty wsparciem pomostowym. Jest ono przyznawane na jego wniosek składany do beneficjenta. To beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego i podpisuje z uczestnikiem projektu umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Określa ona pomoc szkoleniowo-doradczą i wartość oraz warunki wypłaty środków. Przedsiębiorca otrzymuje w ramach wsparcia pomostowego bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Ma ono ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, w tym kosztów z tytułu składek do ZUS. Wsparcie pomostowe jest udzielane do sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności. Beneficjent może je jednak przedłużyć o kolejne sześć miesięcy na wniosek przedsiębiorcy.

340,7 mln euro jest przeznaczone w latach 2007-2013 w ramach Działania 6.2 PO KL dla osób, które założą firmę pomoc będzie bezzwrotna, jeżeli przedsiębiorstwo przetrwa przynajmniej 12 miesięcy