Psychiczną dynamikę, która istnieje pomiędzy dwojgiem ludzi, w której każda ze stron jest świadoma wspólnego entuzjazmu i zainteresowana tym samym obszarem działania nazywamy energią społeczną. Widoczna jest ona w naszym codziennym działaniu, w kontakcie z bliskimi i w pracy. Wielką rolę w jej podtrzymywaniu odgrywają instytucje publiczne i prywatne, które rozumiejąc znaczenie energii społecznej mają mechanizmy jej wsparcia i rozwoju.

wspólnota na rzecz energii

Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, wskazuje, że energia społeczna przejawia się w determinacji i wytrwałości indywidualnych i zbiorowych podmiotów w dążeniu do jakiegoś celu. W idealnym przypadku energia społeczna wspiera wysiłki mające na celu sprostanie wyzwaniom i możliwościom związanym z organizacją wykorzystania zasobów. Energia społeczna jest niezbędna, jeśli dynamika zmian w kierunku wspólnego dobra ma dominować w dłuższej perspektywie. Podmiotami predystynowanymi do poszukiwania, kreowania i promowania rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia społeczeństwa, są samorządy lokalne. Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego widzi w podejmowaniu takich działań najważniejszy wymiar nowoczesnej polityki społecznej. Podkreśla on, że w celu realizacji tego zadania samorządy poszukują osób, organizacji i instytucji, które bazując na własnych doświadczeniach, ale też na chęci zmiany, potencjale współpracy i otwartości, wspólnie tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych. Rolą administracji samorządowej jest wspierać i dawać narzędzia do tworzenia społecznych inicjatyw. Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego dodaje, że ważnym aspektem budowania innowacyjności w regionie jest umożliwienie współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami a światem nauki. Budowanie kultury współdziałania i wymiany doświadczeń, a przede wszystkim kształtowania postaw proinnowacyjnych i otwartości na zmiany. Rolą wspólnoty samorządowej w kształtowaniu energii społecznej jest więc odnajdywanie i wzmacnianie inicjatyw służących rozwojowi społecznemu wśród organizacji obywatelskich, publicznych i biznesu.

energia w biznesie

Tego samego zdania jest Prezes AMS Marek Kuzaka. Twierdzi on, że energia społeczna to aktywność, zaangażowanie i współpraca lokalnych społeczności, biznesu i władz samorządowych na rzecz wspólnego dobra. Połączenie umiejętności, doświadczeń i zasobów różnych sektorów pozytywnie wpływa na rozwój i budowanie więzi społecznych. Joanna Warmuz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w ING Banku Śląskimtłumaczy, że biznes nie tylko wytwarza i generuje energię, ale co bardzo istotne, wspiera jej przepływ pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Naturalnym jest, że biznes szuka dla siebie obszarów społecznych, do których może dołożyć cegiełkę wzrostu i rozwoju, zgodnie ze swoją strategią, profilem działalności czy po prostu ludzką potrzebą pomocy w różnych sytuacjach. Wspólnotowość budowana na zaufaniu, szacunku i dialogu jest nam wszystkim potrzebna do wyzwalania energii społecznej, budowania zdolności szybkiego reagowania na trudności czy kryzysy oraz wzajemnego wspierania.Jednak, żeby działania były skuteczne i wyzwalały energię potrzebują odpowiedniej infrastruktury, jasnych reguł, dobrej komunikacji. Nad odnalezieniem siebie w roli katalizatora energii społecznej biznes wciąż musi pracować i jest tego świadom. Marek Kuzaka widzi, że rola sektora prywatnego jest ciągle za mała. Przede wszystkim my, przedstawiciele biznesu – jak podkreśla Prezes AMS możemy dzięki posiadanym zasobom i doświadczeniu być katalizatorami innowacji społecznych, przynosząc nowe rozwiązania, produkty i usługi, poprawiające jakość życia i lepiej zaspokajające potrzeby społeczeństwa. Tworzenie biznesu, który będzie spójny z cywilizacyjnymi wymaganiami współczesności - transparentny, odpowiedzialny społecznie i sprzyjający racjonalnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Świadomość konieczności odnalezienia własnego sposobu wspierania powstawania energii społecznej powinna towarzyszyć wszystkim instytucjom uczestniczącym w życiu społecznym, bo jak przypomina dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, energia społeczna nie musi zawsze być czymś pozytywnym. Energia społeczna może iść w różne strony: być zrywem do pozytywnych działań, jak też do negatywnych. Energia społeczna jest pochodną postaw obywatelskich. Jeśli kształcimy obywateli, to w tym momencie kształcimy osoby, które są wrażliwe społecznie. I osoby te są nośnikami pozytywnej energii społecznej. Dlatego tak ważne są spotkania, rozmowy i współdziałanie na rzecz współwytwarzania energii społecznej.

fot. materiały prasowe

Okazją do tego jest zbliżający się Open Eyes Economy Summit, którego głównym motywem będzie energia społeczna. 21 – 22 listopada w Krakowie przedstawiciele sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego będę rozmawiać o budowaniu społeczeństwa współpracy i zaufania. Więcej na: www.kongres.oees.pl

Materiały prasowe