Umowa poręczenia może być zawarta z zastrzeżeniem terminu. W tym celu poręczyciel w pisemnym oświadczeniu powinien zaznaczyć, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spłatę pożyczki, ale tylko w ciągu okresu określonego w umowie poręczenia. Zastrzeżenie terminu ma istotne znaczenie dla poręczenia i powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Podstawą wyróżnienia poręczeń terminowych jest okoliczność, czy poręczyciel w pisemnym oświadczeniu woli ograniczył swoją odpowiedzialność do wskazanego w tym dokumencie terminu. Jeżeli nasz czytelnik postąpi w ten sposób, to bez względu na to, jak długo będzie istniało zobowiązanie główne, będzie on odpowiadał tylko w okresie wskazanym w swoim oświadczeniu.

MB