Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomicznej.

"W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na bardzo niski poziom cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie oczekiwane jest stopniowe przyspieszenie inflacji bazowej, czemu sprzyjać będzie stabilny wzrost gospodarczy, następujący w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy" - czytamy w komunikacie.

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, uznając, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną, podano także.

"Pełniejsza ocena perspektyw kształtowania się dynamiki cen oraz wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie możliwa po zapoznaniu się z marcową projekcją inflacji i PKB" - dodano w komunikacie.

Według RPP, w Polsce wstępne dane o rachunkach narodowych za 2015 r. wskazują na przyspieszenie dynamiki PKB w IV kw. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostaje popyt krajowy wspierany przez stabilny wzrost konsumpcji i rosnące inwestycje. Wzrostowi popytu sprzyja korzystna sytuacja na rynku pracy, pozytywne nastroje konsumentów, dobra sytuacja finansowa firm oraz wysokie wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych.

"Ze względu na wciąż utrzymującą się ujemną lukę popytową, a także jedynie umiarkowaną dynamikę wynagrodzeń w gospodarce brak jest obecnie presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji jest jednak silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych w ostatnich kwartałach. Oczekiwania inflacyjne są nadal bardzo niskie. Utrzymująca się deflacja nie wywiera jak dotychczas negatywnego wpływu na decyzję podmiotów gospodarczych" - czytamy dalej.

RPP podała również w komunikacie, że ceny ropy naftowej i innych surowców energetycznych utrzymują się na bardzo niskim poziomie. W efekcie, w wielu gospodarkach - w tym strefie euro - pozostaje zbliżona do zera. "Jednocześnie w niektórych gospodarkach - w tym w Stanach Zjednoczonych - inflacja bazowa jest wyraźnie wyższa od dynamiki cen konsumpcyjnych. W tych warunkach następuje dywergencja polityki pieniężnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a strefą euro. EBC kontynuuje zakupy aktywów finansowych. sygnalizując możliwość zwiększenia skali ekspansji monetarnej w kolejnych miesiącach. Jednocześnie utrzymują się oczekiwania na dalsze podwyższenie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną" - czytamy również.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.

W lutowym posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczyło 3 nowych członków RPP. Kolejni członkowie rozpoczną swoją sześcioletnią kadencję wkrótce.