W uzasadnieniu do projektu ustawy podano, że zaproponowane rozwiązania mają na celu usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym.

"(...) Brak jest aktualnie podstaw umożliwiających zlecenie podmiotom nadzorowanym lub bezpośrednio wybranemu przez KNF rzeczoznawcy ponownej wyceny, nawet wówczas gdy istnieją przesłanki pozwalające uznać, że przedkładana przez podmiot wycena (będąca podstawą pomniejszenia tworzonej rezerwy) jest dokonana w sposób nierzetelny i nie odzwierciedla rzeczywistej wartości przedmiotu zabezpieczenia" - napisano w uzasadnieniu.

"Podobna sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku SBRiR w Wołominie (SK Bank), gdzie uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego pozwalające na zalecenie Bankowi weryfikacji wielkości operatów szacunkowych nie spowodowało utworzenia przez Bank adekwatnego poziomu odpisów (pomimo wykazania wzrostu wartości kredytów z rozpoznaną utratą wartości) do czego podstawą dla Banku były kolejne, budzące wątpliwości wyceny" - dodano.

Reklama

W projekcie ustawy przewidziano rozszerzenie katalogu przesłanek powołania przez KNF zarządu komisarycznego w banku o powstanie groźby zaprzestania spłacania zobowiązań albo "rażące lub uporczywe" naruszanie przepisów prawa w działalności.