"W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością banku, tj. faktem, że aktywa SBRzR nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości" - napisano w komunikacie.

W listopadzie Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku.

Banki do 30 listopada wpłaciły 2 mld zł przeznaczone na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku.

BFG podawała wcześniej, że wypłaty środków gwarantowanych deponentom banku będą dokonywane za pośrednictwem BZ WBK w okresie do 29 stycznia 2016 r.