Na śmietnikach roi się od przedmiotów, z których można by jeszcze korzystać. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pomagają je ponownie zagospodarować, zamiast kierować na składowiska
Wraz z bogaceniem się społeczeństwa na składowiska odpadów trafia coraz więcej rzeczy nadających się jeszcze do użytkowania – urządzeń, ubrań, a nawet jedzenia. Dlatego tak ważne jest, żeby skutecznie segregować odpady i ponownie wykorzystywać jak największą część z nich, czy to rozdając potrzebującym, czy przetwarzając w pożyteczny sposób, np. na energię.
W najbliższych latach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni kolejną, dużą pulę pieniędzy na ten cel. W programie Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 zarezerwowano do 457 mln euro w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.
Celem działania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Projekty powinny uwzględniać:
● tworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i mniejsze formy, np. automaty do selektywnego zbierania odpadów, w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów;
● instalacje do odzysku, np. termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, w tym recyklingu odpadów, np. kompostowania odpadów zielonych;
● instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania obejmuje dyrektywa ramowa o odpadach, która nadaje priorytet zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi.
Pierwsze doświadczenia istniejących już PSZOK-ów są bardzo dobre. To nowocześnie zorganizowane miejsca, w których nie tylko można bezpłatnie zostawić kłopotliwe odpady, ale również mieć poczucie, że zostaną one dobrze wykorzystane.
– Zanim otworzyliśmy nasz centralny PSZOK, mieliśmy taki zastępczy niewielki punkt. Mieszkańcy mieli więc już szansę nauczyć się, że jest miejsce, w którym można zostawiać niepotrzebne sprzęty. Duży PSZOK, obsługujący osiem gmin, znajduje się na obrzeżach Polkowic, mimo to cieszy się sporym zainteresowaniem. Miesięcznie odwiedza nas ok. 700 osób – mówi Dagmara Dobroć-Śnioszek, dyrektor działu gospodarki odpadami w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polkowicach został uruchomiony w kwietniu tego roku.
Co ludzie przywożą? – Jest bardzo dużo odpadów z rozbiórek, remontów, odpadów zielonych, a także odpadów wielkogabarytowych: mebli, zabawek, rowerów oraz sprzętu elektrycznego – wymienia. Dlatego aby jak najlepiej zagospodarować przywożone rzeczy, od lutego zacznie działać nowe pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia, gdzie będzie można bezpłatnie wziąć to, co jest potrzebne, zostawiając w zamian rzeczy, których już nie chcemy.
Dotacje na PSZOK-i
Projekty powinny obejmować swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
Termin naboru wniosków: od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.
Dokumentacja konkursowa: www.nfosigw.gov.pl
Beneficjentami wsparcia mogą być podmioty, które będą realizować inwestycje w regionach, w których uwzględniony został komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów.
Źródło: Program Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.
Pobierz dodatek DGP ekstra "Fundusze na ochronę środowiska" 16 grudnia 2015