Grupa Ciech zawarła umowę kredytów z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, Bankiem Zachodnim WBK, Credit Agricole Bank Polska, HSBC Bank Polska, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce oraz PKO Bankiem Polskim dotyczącą refinansowania obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej, finansowania kosztów refinansowania oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych na łączną kwotę 1,59 mld zł, wynika z komunikatu spółki.

"Na podstawie umowy kredytów kredytodawcy udostępnili spółce (z zastrzeżeniem dostarczenia kredytodawcom dokumentów warunkujących możliwość wypłaty kredytów) następujące kredyty:

  • dwuwalutowy kredyt terminowy w PLN i EUR do łącznej wysokości 1 340 000 000,00 zł udzielany przez kredytodawców w celu: (i) refinansowania zadłużenia wynikającego m.in. z tytułu emisji przez spółkę zależną emitenta - Ciech Group Financing AB (publ) zabezpieczonych obligacji nadrzędnych w kwocie 245 000 000 euro (…), (ii) refinansowania zadłużenia wynikającego z umowy kredytu odnawialnego o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 100 000 000 zł (…), (iii) refinansowania pozostałego zadłużenia emitenta wynikającego z innych kredytów; (iv) finansowania kosztów związanych z refinansowaniem; oraz (v) finansowania ogólnych celów korporacyjnych spółki;
  • kredyt rewolwingowy (odnawialny) w PLN do łącznej wysokości 250 000 000,00 zł udzielany przez kredytodawców w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego grupy kapitałowej spółki, z wyłączeniem akwizycji oraz przedpłaty kredytu terminowego" - czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie kredytów jest zmienne ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR / EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Początkowa wysokość marży wynosi 1,5%, podano również.

Na początku października akcjonariusze Ciechu zdecydowali w sprawie wyrażenia zgody na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych. Łączna kwota finansowania ma nie przekroczyć kwoty 1,75 mld zł.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.