Zgodnie z nowelą w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata stosunkowa wnoszona do sądu wynosić będzie 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł.

Ponadto zgodnie z ustawą bank będzie zobowiązany poinformować klienta zalegającego ze spłatą, że w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do uregulowania zaległości może złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia. Kredytodawca nie będzie jednak związany tym wnioskiem.