ARP jako ekosystem innowacji rozumie budowanie narzędzi wsparcia projektów innowacyjnych bazujących na synergii zarówno w odniesieniu do łączenia własnych narzędzi (ekosystem wewnętrzny), jak i komplementarności własnej oferty z rezultatami projektów innowacyjnych instytucji zewnętrznych, czy też z bieżącą ofertą innych instytucji zaangażowanych we wspieranie projektów innowacyjnych (ekosystem zewnętrzny).

Ekosystem wewnętrzny

ARP S.A. zbudowała system instrumentów zapewniających wsparcie doradcze oraz finansowe projektów innowacyjnych. Oferta ta obejmuje:

Platformę Transferu Technologii – jako system zapewniający pomoc w animacji transakcji opartych o transfer technologii do małych i średnich przedsiębiorstw, kojarzenie partnerów zainteresowanych transakcją opartą o transfer technologii, wsparcie doradcze na poziomie komunikowania potrzeb związanych z nowymi technologiami, na poziomie budowania transakcji opartych o transfer technologii (techniczne, prawne), finansowanie transakcji opartych o transfer technologii w oparciu o środki unijne (ARP jako beneficjent projektu pozakonkursowego POIR, przewidywane finansowanie transakcji w IV kwartale br.).

Platforma Transferu Technologii pozostaje w pełni komplementarna z ofertą ARP Venture – funduszu kapitałowego, który oferuje środki finansowe w formie inwestycji kapitałowych, lub finansowania dłużnego z przeznaczeniem na projekty innowacyjne realizowane przez mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

PTT i VC - narzędzia przeznaczone (w zakresie finansowania) dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta ekosystemu wewnętrznego obejmuje również propozycję finansowania inwestycji w ramach tzw. dużych innowacji, gdzie partnerem ARP S.A. nierzadko są Spółki Skarbu Państwa, wielkość inwestycji jest na poziomie powyżej 15 mln złotych. Tym samym oferta ekosystemu wewnętrznego obejmuje pełne spektrum finansowania projektów innowacyjnych dedykowanych zarówno sektorowi MŚP, jak i dużym przedsiębiorstwom.

W ramach ekosystemu wewnętrznego ARP buduje efekt synergii między narzędziami wsparcia dostępnymi w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (zwolnienia podatkowe, infrastruktura dla prowadzenia działalności gospodarczej), a narzędziami wsparcia projektów innowacyjnych. ARP S.A. kataloguje dostępne zasoby oraz potrzeby Inwestorów strefowych oraz dąży do połączenia ich z ofertą wsparcia innowacji, proponując Inwestorom w SSE udział w inwestycjach (np. ARP Venture) w roli koinwestora, włączając dostępne zasoby (technologie, zasoby osobowe, kapitał relacji zbudowany wokół SSE z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu) do PTT, czy też proponując wykorzystanie infrastruktury posiadanej przez inwestorów w SSE w ramach projektów finansowanych w ramach instrumentów wsparcia innowacji.

Oferta ekosystemu wewnętrznego uzupełniająca ofertę finansową obejmuje także potencjał ekspercki zbudowany w ramach Grupy ARP S.A. obejmujący wiedzę ekspercką dostępną np. w ramach spółki technologicznej Creotech, czy też Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zapewniają oni potencjał ekspercki, który jest proponowany w wybranym zakresie jako uzupełnienie na poziomie dedykowanych usług doradczych dla oferty finansowej ekosystemu ARP.

Istotnym elementem Ekosystemu wewnętrznego jest prowadzony aktywnie brokering, identyfikacja możliwości połączenia narzędzi dostępnych w ramach oferty ARP w jednym projekcie, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie projektom innowacyjnym korzystającym z oferty ARP S.A. w oparciu o dostępne zasoby ekosystemu wewnętrznego.

.videowrapper {float: none;clear: both;width: 100%;position: relative;padding-bottom: 56.25%;padding-top: 25px;height: 0;margin-bottom:20px;} .videowrapper iframe {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;}

Ekosystem zewnętrzny

ARP S.A. podejmuje szereg działań związanych z zapewnieniem komplementarności własnej oferty oraz potencjału z potencjałem dostępnym na rynku.

Pierwszym przykładem tak rozumianego systemu jest propozycja koinwestycji ze strony ARP Venture skierowana do inwestorów branżowych. Celem głównym jest tutaj wykorzystanie potencjału, wiedzy partnera zewnętrznego do sprawowania efektywnego nadzoru nad inwestycją dokonywaną wspólnie z ARP Venture (smart money). Pożądanym koinwestorem są Spółki Skarbu Państwa (dodatkową korzyścią w takim modelu jest animowanie tych podmiotów przez ARP do wchodzenia w tego rodzaju transakcje, otwieranie ich na współpracę z MŚP, poprzez zmitygowanie ryzyka po ich stronie), mogą być nimi Inwestorzy z SSE. Model wykorzystuje synergię potencjału ARP Venture i wybranego partnera w ramach ekosystemu zewnętrznego.

Kolejnym przykładem jest budowanie synergii między ofertą ARP, a ofertą innych instytucji odpowiedzialnych za finansowanie projektów innowacyjnych. Przykładem jest Porozumienie z NCBiR zapewniające pełną i czytelną ścieżkę finansowania projektów innowacyjnych od etapu prac B+R (zakres NCBiR) do etapu wdrożeń (zakres ARP S.A./ARP Venture). Już pierwsza inwestycja ARP Venture Sp. z o.o. – GRC – dostarcza przykładu, że system działa.

ARP dąży również do efektywnego wykorzystania potencjału związanego z rezultatami projektów finansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013. Podejmuje próbę efektywnego wykorzystywania w projektach, w które się angażuje infrastruktury (w tym infrastruktury B+R) zbudowanej ze środków unijnych, sugeruje partnerom, którzy zgłaszają się po finansowanie podniesienie efektywności ich projektów, poprzez zastąpienie ponoszenia nakładów na nową infrastrukturę, efektywnym wykorzystaniem (dzierżawa, zlecenie prac B+R) infrastruktury już istniejącej. ARP dąży do włączania do ekosystemu zewnętrznego partnerów, którzy są w stanie wnieść do takiej współpracy adekwatny potencjał.

.videowrapper {float: none;clear: both;width: 100%;position: relative;padding-bottom: 56.25%;padding-top: 25px;height: 0;margin-bottom:20px;} .videowrapper iframe {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;}

Platforma Transferu Technologii – dotychczasowe efekty

W ramach działań związanych z rozwojem Platformy Transferu Technologii zbudowano bazę relacji z interesariuszami systemu takimi jak:
- uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, centra transferu technologii;
- instytucje otoczenia biznesu (np. parki naukowo-technologiczne);
- przedsiębiorstwa.
Podczas ponad trzystu spotkań na terenie całego kraju wskazywano na korzyści wynikające z uczestnictwa w Platformie Transferu Technologii. W rezultacie podjętych działań zbudowano reprezentatywną bazę relacji udokumentowaną podpisaniem ponad 120 listów intencyjnych, w których poszczególni partnerzy wyrażali chęć uczestnictwa w modelu tworzonym przez ARP S.A.

Wśród partnerów, którzy wyrazili wolę współpracy z ARP S.A. przy Platformie Transferu Technologii, podpisując stosowny list intencyjny znajdują się np.:
- Spółki Skarbu Państwa tj.: PGE S.A., KGHM S.A., LOTOS S.A., ENEA S.A., PGZ S.A., Cobrabid Sp. z o.o.;
- Uczelnie tj.: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
- Jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu np.: Wrocławskie Centrum Badań EIT+,


Płocki Park Naukowo-Technologiczny;
- Spółki technologiczne np.: SAULE Technologies ;
- Instytuty naukowo badawcze np.: Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

W celu wsparcia procesu kojarzenia partnerów ze sobą, stymulowania szans na komercjalizację wyników prac B+R, 28 maja 2015 roku uruchomiono dedykowany portal tematyczny pod adresem ptt.arp.pl.

Na portalu znajdują się opisy technologii, które mogą być wdrażane przez przedsiębiorstwa, informacje o poszukiwanych technologiach oraz oferty ekspertów, których usługi doradcze mogą być wykorzystane przy realizacji projektów innowacyjnych.

Obecnie portal liczy:
- 618 opisów technologii (tzw. baza dawców);
- 79 opisów partnerów mogących świadczyć usługi doradcze (tzw. baza ekspertów)
- 24 opisy zawierające informację o poszukiwanych technologiach (tzw. baza biorców).


Informacje znajdujące się na portalu są podzielone na 12 branż, wśród których najliczniej reprezentowane są następujące (jeden wpis może być definiowany w wielu branżach jednocześnie):
- branża elektromaszynowa (223 wpisy)
- energetyka i paliwa (148 wpisów);
- chemia (148 wpisów);
- medycyna, biotechnologia i farmacja (138 wpisów).W przypadku wpisów w tzw. bazie biorców ARP S.A. na bieżąco podejmuje i moderuje spotkania przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań z jednostkami naukowymi, których oferta może stanowić odpowiedź na zdefiniowane potrzeby. Działania brokeringowe dotyczą zarówno potrzeb dużych przedsiębiorstw, jak i firm z sektora MŚP.

W przypadku działań zorientowanych na wsparcie brokeringowe potrzeb komunikowanych przez przedsiębiorców z sektora MŚP odbyło się z udziałem pracowników ARP SA kilka spotkań, w toku których przedstawiciele przedsiębiorstw, (branża elektromaszynowa oraz papiernicza) spotkali się w celu nawiązania współpracy w ramach swoich działań innowacyjnych z partnerami zaproponowanymi przez ARP S.A. Zaoferowane rozwiązania (pochodzące z instytutów naukowych i uczelni wyższych zarejestrowanych na PTT) spotkały się z dobrym odzewem przedsiębiorców i dalsze spotkania są kontynuowane już bezpośrednio.

Intensywne działania promocyjne podejmowane przez ARP S.A. prowadzą do selekcjonowania transakcji, które spełniają model przewidywany w ramach Platformy Transferu Technologii, w których przedsiębiorcy wstrzymują decyzję o realizacji transakcji opartych o zakup wartości niematerialnych i prawnych do czasu uruchomienia konkursu przez ARP S.A.

Platforma Transferu Technologii – planowane działania

W IV kwartale bieżącego roku, po podpisaniu umowy z Ministerstwem Gospodarki, planowane jest uruchomienie konkursu przeznaczonego na finansowanie projektów małych i średnich przedsiębiorstw. ARP S.A. będzie wspierać transakcje polegające na zakupie prawa własności, lub licencji do technologii (wartości niematerialnych i prawnych). Przewiduje się finansowanie projektów o wartości od 100 tys. złotych do 10 milionów złotych.

Uruchomione zostaną także działania doradcze i animujące powstawanie transakcji adresowane zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i firm z sektora MŚP.

Aktualne informacje dotyczące działań podejmowanych w projekcie są dostępne na stronie: ptt.arp.pl

Artykuł powstał przy współpracy z ekspertem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.