Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na rozszerzenie swojej działalności lub założenie nowej na terenie Niemiec. Pojawia się pytanie, jaką formę prawną spółki wybrać? Wśród spółek kapitałowych najpopularniejsza okazuje się GmbH.
ikona lupy />
Katarzyna Styrna-Bartman, radca prawny, doktor nauk prawnych Uniwersytetu w Ratyzbonie / Dziennik Gazeta Prawna
Opublikowane niedawno dane GUS o handlu zagranicznym w I półroczu 2015 r. wskazują, że obroty handlowe między Polską a Niemcami kolejny rok biją rekordy. Co ważne – coraz więcej eksportują tam nasze firmy. Według wstępnych danych GUS eksport towarów znad Wisły do zachodniego sąsiada w 2014 r. osiągnął rekordową wartość 178 mld zł. A w tym roku może paść kolejny rekord. Z kolei wartość importu towarów z Niemiec wyniosła 152 mld zł. A to oznacza, że saldo wymiany handlowej z Niemcami będzie na plusie: więcej tam sprzedajemy, niż kupujemy. Co więcej, takie dodatnie saldo utrzymuje się od 2009 r. Niemcy pozostają zatem głównym partnerem handlowym Polski. Z najnowszych danych GUS dotyczących eksportu w I półroczu 2015 r. wynika, że obecnie już 27 proc. całego eksportu stanowi eksport do tego kraju.
Olbrzymi potencjał rynku Niemiec wschodnich sprawia, że coraz więcej polskich firm chce tam zaistnieć. Rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców potwierdzają izby gospodarcze. Także kancelarie prawne, które coraz częściej otwierają tam swoje biura. Polskie inwestycje w Niemczech wynoszą ok. 1,5 mld euro – szacuje Ambasada RP w Berlinie. Do największych inwestorów zalicza się m.in. PKN Orlen SA, Grupa Ciech, Azoty Tarnów, Odratrans SA – wynika z danych ambasady.
Ale nie tylko wielki kapitał jest tam obecny. – Jednak większość polskich przedsiębiorstw stanowią firmy jednoosobowe, dominują usługi branży budowlanej i rzemieślniczej. Według danych na koniec 2012 r. w Niemczech zarejestrowanych było ok. 180 tys. jednoosobowych przedsiębiorstw z udziałem polskich obywateli – mówi Beata Kaźmierczak z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).
Jakie branże były najchętniej wybierane przez polskich przedsiębiorców? Ponad 40 proc. firm należało do branży budowlanej, prawie 15 proc. – usługi różne, 12 proc. – handel i usługi naprawy pojazdów, 10 proc. – opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, pozostała część – transport i gastronomia. – Stale zwiększa się liczba polskich przedsiębiorstw z branży usługowej, które otwierają w Niemczech własne filie – dodaje.
Planując wejście na rynek niemiecki, trzeba jednak mieć na uwadze, że popyt ze strony najdynamiczniej rozwijających się branż gospodarki niemieckiej będzie miał przełożenie na wielkość i strukturę polskiego eksportu do Niemiec. – Za najbardziej perspektywiczną i rozwijającą się branżę dla Niemiec w latach 2013–2020 uznaje się branżę technologii cyfrowych i systemów informatycznych (tempo wzrostu 3 proc.), na drugim miejscu znajdują się maszyny i wyposażenie – 2,4 proc. średnio rocznie. Dwuprocentowy wzrost prognozuje się w branży ochrony i pielęgnacji zdrowia – wskazuje Beata Kaźmierczak.
Polscy przedsiębiorcy decydują się coraz częściej na rozszerzenie swojej działalności lub założenie nowej na terenie Niemiec. Pojawia się wówczas pytanie, jaką formę prawną spółki wybrać?
Przedsiębiorca wybiera spośród czterech wariantów
Na decyzję o formie prowadzenia działalności gospodarczej wpływają kwestie prawne, podatkowe i finansowe
Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne mogą być zasady opodatkowania, odpowiedzialności wspólników za zobowiązania prowadzonego przedsiębiorstwa czy też koszty związane z założeniem i bieżącym prowadzeniem firmy.
Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności w Niemczech ma do wyboru cztery podstawowe warianty:
●samodzielny przedsiębiorca,
●spółka cywilna (GbR) lub spółka osobowa, tj. spółka jawna (OHG) lub spółka komandytowa (KG),
●spółka kapitałowa, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) oraz spółka akcyjna (AG),
●spółka mieszana, np. GmbH & Co.KG, czyli popularna również w Polsce spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawowe regulacje
Podstawową regulacją w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech jest ustawa regulująca wykonywanie działalności gospodarczej (Gewerbeordnung) określająca m.in. zasady wykonywania działalności gospodarczej, rejestracji działalności i uzyskiwania pozwoleń na jej prowadzenie. Z kolei kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch – w skrócie HGB) zawiera przepisy dotyczące m.in. firmy przedsiębiorcy, reprezentacji, prokury, rejestru handlowego, odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy w razie nabycia przedsiębiorstwa, jak również zasad tworzenia i funkcjonowania spółek osobowych, a także czynności podejmowanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (par. 343 ust. 1 HGB). Jeśli bowiem przedsiębiorca zawiera umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, wówczas zastosowanie znajdują szczególne regulacje dotyczące czynności handlowych podejmowanych przez przedsiębiorców, znajdujące się właśnie w kodeksie handlowym. Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, że w stosunku do przedsiębiorców obowiązują szczególne zasady prawa prywatnego (Sonderprivatrecht), które stanowi modyfikację ogólnych zasad obowiązujących w prawie cywilnym. Przykładowo, o ile na podstawie ogólnie obowiązujących zasad można żądać obniżenia kary umownej na podstawie par. 343 BGB, to możliwość ta jest wyłączona w odniesieniu do czynności z udziałem przedsiębiorców (par. 348 HGB).
Porównując regulację ustaw o wykonywania działalności gospodarczej (Gewerbeordnung) oraz kodeksu handlowego (HGB) z polskim ustawodawstwem można uznać, że zawierają one kompleksowy zbiór zasad prowadzenia działalności gospodarczej, które w Polsce można odnaleźć w kilku aktach prawnych, w szczególności w kodeksie cywilnym, kodeksie spółek handlowych czy też ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.
Należy jednak mieć na uwadze, że zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółek kapitałowych regulują odrębnie ustawa o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH – Gesetz) oraz ustawa o spółce akcyjnej (Aktiengesetz). Regulacji dotyczących spółki cywilnej należy szukać w niemieckim BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), stanowiącym odpowiednik kodeksu cywilnego.
Kaufmann i Unternehmer
Co do zasady w Niemczech przymiot przedsiębiorcy posiada podmiot:
●prowadzący działalność gospodarczą,
●wpisany do właściwego rejestru lub też
●faktycznie działający jak przedsiębiorca (Scheinkaufmann).
Niemiecki kodeks handlowy (HGB) posługuje się nieznanym w polskiej terminologii prawniczej pojęciem „Kaufmann”, które w wolnym tłumaczeniu oznacza „handlowiec”, jednak w ujęciu prawnym – także przedsiębiorcę.
Zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym przedsiębiorcą jest każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą.
Pojęcie działalności gospodarczej nie jest ustawowo zdefiniowane, jednak określa się nim działalność samodzielną i zamierzoną, ukierunkowaną na osiągnięcie zysku. Podmiot spełniający powyższe przesłanki jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego prawa, nawet jeżeli nie dopełnił obowiązków administracyjnych związanych ze zgłoszeniem w odpowiednim rejestrze.
W stosunku do spółek obowiązują odmienne zasady, gdyż stają się one przedsiębiorcami na skutek wpisu do rejestru handlowego, jednak bez względu na okoliczność, czy faktycznie prowadzą działalność, czy też nie.
Przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu handlowego jest także przedsiębiorcą w rozumieniu par. 14 BGB, przy czym pojęcie przedsiębiorcy na gruncie BGB jest szersze i obejmuje także osoby wykonujące wolne zawody oraz rzemieślników (par. 14 BGB).
Samodzielny podmiot
Zgodnie z niemiecką ustawą regulującą wykonywanie działalności gospodarczej (Gewerbeordnung), aby rozpocząć działalność jako samodzielny przedsiębiorca, trzeba dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez urząd gminy właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa.
W przypadku większości urzędów możliwe jest dokonanie zgłoszenia drogą online. Koszt rejestracji działalności gospodarczej może wynosić w zależności od gminy od 10 do 60 euro.
Po rejestracji w urzędzie gminy urząd skarbowy (Finanzamt) przesyła zazwyczaj niezbędne dokumenty oraz nadaje numer podatkowy (Steuernummer). W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie w Niemczech numeru identyfikacyjnego dla celów podatku obrotowego (w skrócie USt. IdNr.), np. jeśli przedsiębiorca zamierza uczestniczyć w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarów.
Zgłoszenie zamiaru wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa powyżej, nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, takich jak lekarze, inżynierowie, webmasterzy. W każdym przypadku warto sprawdzić, czy dany zawód faktycznie jest uznawany za wolny zawód w Niemczech. Powyższe rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia sposobu rejestracji działalności, ponieważ osoba zamierzająca wykonywać wolny zawód powinna zgłosić tę okoliczność bezpośrednio w urzędzie skarbowym, z pominięciem urzędu gminy. Odmienne zasady obowiązują także w zakresie rozliczania podatku dochodowego.
W przypadku niektórych profesji rzemieślniczych wykonywanie działalności gospodarczej może dodatkowo wymagać poświadczenia ze strony właściwej miejscowo izby rzemieślniczej i przedstawienia tzw. Handwerkskarte.
W przypadku niektórych działalności wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o niekaralności, tzw. polizeiliches Führungszeignis. Dotyczy to np. przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr o znacznej wartości, np. komputerów, biżuterii.
Różne formy prawne
● GmbH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) stanowi najprostszą formę spółki kapitałowej, właściwą zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. GmbH to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.
Kapitał zakładowy takiej spółki wynosi co najmniej 25 000 euro. Podobnie jak w Polsce wspólnicy odpowiadają wobec wierzycieli do wysokości kapitału zakładowego, przy czym w określonych przypadkach wspólnicy mogą odpowiadać całym majątkiem. Chodzi o sytuacje sprzed wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.
Szczególną formę spółki GmbH, chętnie wybieraną przez niemieckich przedsiębiorców, stanowi Mini-GmbH, której kapitał zakładowy może być niższy niż 25 000 euro i wynosić choćby 1 euro. Koszt założenia spółki GmbH wynosi od 400 euro. (więcej na ten temat w tekście na str. 5).
● Spółka osobowa
Wspólnicy mają do wyboru działanie w formie spółki cywilnej (GbR), w formie spółki jawnej (OHG) lub komandytowej (KG).
Podczas gdy w umowie spółki cywilnej regulowanej przepisami par. 705–740 BGB wspólnicy zobowiązują się do uzyskania wspólnego celu określonego w umowie, to działalność spółki jawnej i komandytowej jest zasadniczo związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółka komandytowa, podobnie jak w Polsce, funkcjonuje na zasadzie podziału odpowiedzialności pomiędzy wspólnikami w ten sposób, że komplementariusz odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki, zaś odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona.
● Spółka cicha
Niemieckie prawo (par. 230 HGB i nast.) zawiera uregulowaną instytucję spółki cichej (Stille Gesellschaft), która jest często wykorzystywana w praktyce przez niemieckich przedsiębiorców. Zaletą takiego rozwiązania jest anonimowość wspólnika cichego, a także proste zasady założenia spółki. Wystarczy bowiem umowa pomiędzy głównym udziałowcem a cichym wspólnikiem. Przy czym strony mogą wyłączyć udział wspólnika cichego w stratach, natomiast nie w zyskach. Jeżeli zaś cichy wspólnik uczestniczy w stratach – to do wysokości wniesionego do spółki wkładu. Cichy wspólnik nie ponosi również odpowiedzialności za zobowiązania związane z działalnością, w której uczestniczy, choć w tym zakresie mogą istnieć pewne wyjątki. Umowa spółki cichej jest typową umową regulującą wewnętrzny stosunek pomiędzy wspólnikami. W zamian za anonimowość wspólnik rezygnuje jednak z możliwości wpływu na działalność spółki.
Izby przemysłowo-handlowe
Każdy przedsiębiorca płacący podatek gospodarczy (Gewerbesteuer) przynależy do właściwej izby przemysłowo-handlowej (IHK).
Przynależność ta jest obowiązkowa, przy czym udział w izbie jest niezależny od wybranej przez przedsiębiorcę formy prawnej, co wynika jednoznacznie z par. 2 ustawy regulującej działalność izb przemysłowo-handlowych. Do izby przynależą także podmioty wykonujące wyłącznie wolne zawody, jednak pod warunkiem, że są wpisane do rejestru handlowego.
Zgodnie z par. 1 wspomnianej ustawy zadaniem izb jest reprezentowanie wspólnego interesu osób prowadzących działalność gospodarczą w danym regionie oraz wspieranie działalności gospodarczej, ważąc i wyrównując jednocześnie interesy poszczególnych gałęzi działalności gospodarczej.
Rozpoczynając prowadzenie działalności w Niemczech, należy mieć na uwadze, że przynależność do izb jest związana z koniecznością ponoszenia opłat członkowskich, choć w tym zakresie obowiązują pewne zwolnienia, uzależnione np. od wysokości osiąganego obrotu.
Ubezpieczalnia wypadkowa
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w Niemczech, bez względu na formę prowadzenia tej działalności, powinien mieć na uwadze, że w terminie tygodnia od daty zarejestrowania działalności gospodarczej należy zgłosić prowadzone przedsiębiorstwo w Berufsgenossenschaft, który jest instytucją właściwą dla ubezpieczeń wypadkowych i chorób zawodowych. Należy przy tym pamiętać, że w Niemczech funkcjonują Berufsgenossenschaft dla różnych branż, np. budowlanej, transportowej, i w związku z tym zgłoszenia należy dokonać w odpowiedniej ubezpieczalni, właściwej dla branży, w której przedsiębiorca zamierza działać.
GmbH w pytaniach i odpowiedziach
Pojawienie się na rynku niemieckim może się okazać strzałem w dziesiątkę. Dobranie odpowiedniej formy prawnej spółki jest wówczas bardzo istotne
Polscy przedsiębiorcy decydują się coraz częściej na rozszerzenie swojej działalności lub założenie nowej na terenie Niemiec. Pojawia się wówczas pytanie, jaką formę prawną spółki wybrać?
Możliwości w tym przypadku jest sporo. Warto jednak przyjrzeć się bliżej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze strony polskich przedsiębiorców. Nie bez powodu.
GmbH może założyć zarówno jedna osoba, jak i kilka osób. Żadna z nich nie musi posiadać obywatelstwa niemieckiego. Wobec tego cudzoziemcy mogą bez większych trudności założyć i prowadzić taką spółkę.
Jak wygląda procedura zakładania?
Do utworzenia niemieckiej spółki z o.o. niezbędne jest sporządzenie, podpisanie oraz poświadczenie notarialne umowy spółki. W treści umowy należy wskazać siedzibę i adres spółki, nazwę (firmę), przedmiot działalności spółki, kapitał zakładowy oraz zarząd i zakres jego uprawnień do reprezentowania.
Spółka zaczyna istnieć w momencie wpisania jej do rejestru handlowego. Zgłoszenie do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu, a następnie podpisy te musi uwierzytelnić notariusz. Ważne jest, aby przy rejestracji spółki podać adres korespondencyjny na terenie Niemiec, nawet jeśli spółka posiada siedzibę administracyjną w Polsce.
Jak prawidłowo nazwać firmę?
W przypadku wyboru nazwy spółki obowiązuje całkowita dowolność. Nazwa ta nie może jednak wprowadzać w błąd i musi zawierać dopisek Gesellschaft mit beschränkter Haftung lub skrótowo – gesellschaft mbH, czy GmbH. Wybraną nazwę warto skonsultować wcześniej z izbą przemysłowo-handlową (IHK), od której można uzyskać opinię o dopuszczalności firmy.
Jaki jest minimalny kapitał zakładowy?
Minimalny kapitał początkowy dla GmbH wynosi 25 000 euro. Do chwili wpisania spółki do rejestru należy wpłacić przynajmniej połowę tej sumy, czyli 12 500 euro.
Dlaczego warto rozważyć prowadzenie działalności w tej właśnie formie?
Podstawową zaletą GmbH jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Za zobowiązania spółki odpowiada się majątkiem spółki, a nie majątkiem prywatnym wspólników. Jednak w okresie pomiędzy podpisaniem umowy a wpisem spółki do rejestru zarząd za zobowiązania spółki odpowiada majątkiem osobistym.
GmbH jest spółką dobrze postrzeganą na rynku niemieckim. Niesie to duże korzyści dla polskich przedsiębiorców, którzy jako obcokrajowcy będą prowadzić swoją działalność w formie niemieckiej spółki kapitałowej, ponieważ są oni wiarygodniejszymi partnerami do współpracy.
Czy korzystnym rozwiązaniem może być również spółka za 1 euro?
W 2008 r. w Niemczech wprowadzono dodatkowy wariant bazujący na GmbH-Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt). Spółkę tę, poza nielicznymi wyjątkami, obowiązują regulacje dotyczące GmbH. Główna różnica pomiędzy tymi spółkami to wysokość kapitału zakładowego. W przypadku UG kapitał ten jest bardzo niski i wynosić może nawet 1 euro, przez co spółkę określa się często jako 1-Euro-GmbH lub Mini-GmbH. Jednak mimo tak zachęcającego niskiego progu kapitałowego, decyzję o otwarciu UG należy dobrze przemyśleć, przede wszystkim pod kątem tego, czy z tak małym kapitałem początkująca spółka poradzi sobie finansowo oraz czy będzie się liczyła na rynku wśród tak dużej konkurencji.
10 powodów dla których polskie firmy podejmują aktywność na rynku niemieckim
1. Olbrzymi i chłonny rynek oraz potencjał gospodarki
Niemcy są czwartą gospodarką na świecie i jednocześnie najmocniejszą gospodarką w Europie. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej niemieckiej agencji wsparcia inwestycji Germany Trade & Invest prawie 10 proc. firm produkcyjnych w Europie znajduje się właśnie w Niemczech. Wytwarzają one łącznie 30 proc. wartości dodanej brutto w produkcji w całej Unii Europejskiej.
Dla polskich firm decydującą rolę odgrywa rozmiar rynku - chłonnego, z wyższymi od polskich dochodami konsumentów, z dużym potencjałem. – Zdaniem firm wciąż jest miejsce dla wielu graczy i dostęp do wymagających i ustanawiających trendy konsumentów – mówi Marta Götz z Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.
2. Sprzyjające otoczenie dla rozwoju małych i średnich firm
Siłą napędową niemieckiej gospodarki są wysokoinnowacyjne małe i średnie firmy, które stanowią aż 99,6 proc. wszystkich firm w Niemczech, zatrudniając jednocześnie 62 proc. wszystkich pracowników. Niemieckie firmy są często liderem światowych rynków w swoich niszowych segmentach.
3. Innowacyjność gospodarki
Zainteresowanie polskich firm zwiększa wysoka innowacyjność firm niemieckich. Zgodnie z danymi fDi Markets 2014, serwisu ekonomicznego The Financial Times, opublikowanymi na stronie gtai.de, w ramach inwestycji bezpośrednich polscy przedsiębiorcy inwestują w Niemczech przede wszystkim w branży informatycznej, energetyce, obróbce metalu, usługach finansowych, budowie maszyn, przemyśle tekstylnym, produkcji dóbr konsumenckich (inwestycje kapitałowe firm).
4. Siła niemieckiej marki
Działalność w Niemczech daje też wymierny przywilej posługiwania się etykietą Made in Germany.
Stąd też coraz popularniejszą alternatywą dla zakładania nowej firmy są przejęcia. Zakup firmy w Niemczech ma wiele zalet: nabywając niemiecką spółkę polski inwestor zyskuje wartość dodaną nie tylko w postaci know-how spółki, jej patentów, doświadczenia rynkowego, lecz również rynków, zarówno niemieckiego, jak i zagranicznych, na których spółka działa. To bardzo często właśnie ten aspekt ma szczególne znaczenie dla polskich inwestorów. W ostatnim czasie było wiele głośnych akwizycji firm niemieckich przez rodzimych przedsiębiorców. Grupa Nowy Styl z Krosna, jeden z największych producentów mebli biurowych w Europie, przejęła kolejną niemiecką firmę – Rohde & Grahl w 2013 r. Wcześniej, w 2011 r. Nowy Styl kupił niemieckie przedsiębiorstwo Sato Office, właściciela marki Grammer Office, znanej z produkcji nowatorskich mebli biurowych. Grupa Track Tec SA, producent podkładów kolejowych, przejęła 100 proc. udziałów w KolTram w 2011 r. Z kolei łódzka spółka Medort SA, producent sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego, przejęła największego niemieckiego producenta sprzętu rehabilitacyjnego – firmę Meyra Ortopedia. W 201 4 r. spółka Global Cosmed, producent kosmetyków, nabyła aktywa domal Wittol Wasch und Reinigungsmittel, producenta środków czyszczących i detergentów na rynku niemieckim.
5. Czytelne reguły biznesu
Agencja Germany Trade & Invest przekonuje, że Niemcy są krajem atrakcyjnym do inwestowania, także z uwagi na starania rządu niemieckiego, aby obniżać obciążenia podatkowe dla firm i koszty pracy. Obecnie średnia wysokość obciążeń podatkowych firm w Niemczech wynosi około 30 proc., przy czym w zależności od regionu może wynosić nawet 23 proc.
Z badań ankietowych wynika, że dla wielu firm znaczenie mają czytelne reguły prowadzenia biznesu, stabilna gospodarka niemiecka i ekonomiczne uwarunkowania zapewniające bezpieczeństwo prowadzonych w Niemczech przedsięwzięć gospodarczych, a także dobra infrastruktura.
6. Podobieństwo regulacji prawnych i podatkowych
System podatkowy skonstruowany jest podobnie jak w Polsce w ten sposób, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) oraz spółki akcyjne (AG) płacą podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftssteuer), zaś wspólnicy spółek osobowych – podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer). Warto jednak pamiętać, że niezależnie od tego gminy nakładają na przedsiębiorców dodatkowy podatek, tzw. Gewerbesteuer, którego wysokości może być różna w zależności od gminy. Stąd też lokalizacja na terytorium Niemiec może mieć znaczenie dla późniejszych kosztów prowadzenia działalności.
7. Bliskość geograficzna
Dla firm z województw zachodnich decydującą rolę odgrywa bliskość geograficzna – wynika z raportu „Bezpośrednie inwestycje polskie w Niemczech”, powstałego na podstawie badań przeprowadzonych przez dr Martę Götz z Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.
8. Poszukiwanie nowych rynków zbytu
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu wynika, że firmy, zwłaszcza te duże, coraz częściej zwracają uwagę na kurczący się potencjał rynku polskiego.
9. Możliwość łatwiejszego dotarcia na rynki trzecie
Według Ambasady RP w Berlinie atrakcyjność Niemiec jako miejsca ekspansji dla polskich firm wiąże się z rozmiarami tamtejszego chłonnego rynku, za pośrednictwem którego łatwiej dotrzeć do rynków trzecich. Z badań ankietowych wynika też, że duże znaczenie ma obecność na tym rynku globalnych graczy - firm, z którymi kontakty stają się dla polskich firm odskocznią do inwestycji na całym świecie.
10. Zachęty dla inwestorów
Dla wielu firm zachętą jest wsparcie regionów zainteresowanych pozyskiwaniem polskich inwestorów (aktywność regionalnych agencji inwestycji oraz ogólnoniemieckiej GTAI - Germany Trade & Invest).
TRUDNOŚCI
Mimo licznych zalet prowadzenia firm w Niemczech są też trudności. Najważniejsze zdaniem polskich firm dotyczą zdecentralizowanego charakteru państwa – dużych różnic między branżami i landami. – W badaniach ankietowych wiele z nich wspomina o niechęci urzędników do polskich przedsiębiorców, biurokracji, szczególnie bolesnych w początkowym etapie, przy rozpoczynaniu działalności, kiedy to w opinii niektórych „zauważalna była nawet dyskryminacja” – wynika z badań przeprowadzonych przez Martę Götz z Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.