Nowa perspektywa to nowa definicja cross financingu i nowy limit dla zadań inwestycyjnych. Wynosi on 10 proc. i nie wlicza się do niego wartości niematerialnych i prawnych, tj. oprogramowania. Nie są one bowiem środkami trwałymi
Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wiąże się z finansowaniem zadań niemających charakteru inwestycyjnego. Jednak wsparcie w ramach funduszy strukturalnych powinno mieć charakter komplementarny, beneficjenci mają więc do dyspozycji mechanizm zwany cross financingiem, czyli finansowaniem krzyżowym. I tak, realizując projekt o charakterze twardym, jak przykładowo budowa nowoczesnego kompleksu dydaktycznego wraz z wyposażeniem, wnioskodawca może w projekcie zaplanować działania o charakterze miękkim – jak szkolenia z obsługi sprzętu nabytego w ramach przedmiotowego projektu. Natomiast realizując projekt o charakterze miękkim, można współfinansować działania inwestycyjne, jak przykładowo zakup sprzętu czy niewielką modernizację w celu przystosowania budynku czy pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Limit cross financingu określony jest zawsze w regulaminie konkursu – można również sprawdzić te dane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych danego programu operacyjnego.
To, co jest istotą cross financingu, to kwestia dbałości przede wszystkim o osoby, którym trudniej uczestniczyć w projekcie niż przeciętnemu beneficjentowi.
Na jaki cel
Dlatego należy pamiętać o tym, by środki w ramach cross financingu były przede wszystkim skierowane na wyrównanie szans, a zwłaszcza na sfinansowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W perspektywie 2014–2020 zaszły dość istotne zmiany w odniesieniu do definicji cross financingu. Wnioskodawcy przygotowujący projekty powinni obecnie zapomnieć o definicji cross financingu, która obowiązywała w latach 2007–2013. Zgodnie bowiem z aktualnie obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” (dokument obowiązuje od 10 kwietnia 2015 r.), cross financing może dotyczyć wyłącznie trzech sytuacji:
● zakupu nieruchomości,
● zakupu Infrastruktury, przy czym przez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
● dostosowania lub adaptacji (np. prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
Inne wydatki, nieujęte powyżej, nie stanowią cross financingu.
W perspektywie 2007–2013 najczęściej w ogłaszanych konkursach pojawiał się limit procentowy cross financingu w wysokości 10 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Obecnie standardowy limit 10 proc. wydatków kwalifikowanych projektu dotyczy sumy cross financingu w rozumieniu przepisów perspektywy 2014–2020 oraz środków trwałych o wartości powyżej 350 zł, które zostały nabyte (zakupione) w ramach projektu. Należy zwrócić uwagę, że wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie) nie są wliczane do limitu 10 proc., stanowią bowiem rzeczowe aktywa majątkowe (nie są środkami trwałymi).
Zakup czy leasing
Projektując we wniosku nabycie środków trwałych, należy pamiętać o wyborze najbardziej optymalnej techniki ich nabycia. I tak w przypadku środków trwałych, których okres od zakupu do zakończenia funkcjonowania sprzętu w projekcie jest krótszy niż okres amortyzacji tego sprzętu, wnioskodawca powinien w projekcie zaplanować comiesięczne rozliczanie amortyzacji tego środka (nie jednorazowy zakup). Koszt amortyzacji jest oczywiście kwalifikowalny wyłącznie do końca trwania projektu. Po jego zakończeniu koszt amortyzacji musi być ponoszony przez beneficjenta.
Ponadto chęć nabycia środka trwałego przez wnioskodawcę musi być dobrze umotywowana we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Należy wykazać, że koszt jego nabycia jest niezbędny do realizacji celu projektu, a także wskazać najbardziej efektywną dla danego przypadku metodę nabycia środka trwałego (zakup, amortyzacja, leasing) z uwzględnieniem przedmiotu i celu projektu.
Środki trwałe nabyte w ramach projektu, po zakończeniu jego realizacji, są wykorzystywane na działalność statutową beneficjenta lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.
Podstawa prawna
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.