O tym, który przedsiębiorca ma szczególne znaczenie dla obronności kraju ma decydować profil i przedmiot działalności, a nie zasięg terytorialny. Kontrolę nad całą procedurą obejmie Minister Obrony.

Ministerstwo Obrony przygotowało projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany mają usprawnić podejmowanie działań w zakresie zadań obronnych wykonywanych przez przedsiębiorców. Ich wprowadzenie zdaniem pomysłodawcy jest konieczne ze względu na obecną sytuację na świecie. W szczególności z uwagi na działania wojenne do jakich dochodzi w bliskim sąsiedztwie naszego kraju – czytamy w dokumencie.

Zdaniem ministerstwa „konieczne jest ujednolicenie w państwie zasad organizowania, finansowania i kontroli realizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG)".

Pierwszą modyfikacją ma być rezygnacja z obecnego podziału kompetencji pomiędzy resorty obrony i gospodarki. To Ministerstwo Obrony ma być organem koordynującym, nadzorującym i kontrolującym wszystkie działania zarówno w czasie pokoju, jak i podczas zagrożenia państwa.

Po drugie status „przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym” będzie przyznawany firmom, które spełniają przede wszystkim wymagania profilowe i przedmiotowe, a nie terytorialne. W tej chwili przedsiębiorstwa muszą mieć zasięg większy niż 1 województwo by móc ubiegać się o przynależności do omawianej grupy.

Omawiana kategoria podmiotów ma otrzymać zdolność do wykonywania zadań obronnych.

Wnioskodawca proponuje także rezygnację z wskazywania prowadzonej działalności do eksploatacji lotnisk, portów morskich i sprzętu wojskowego. Uprawnione jednostki potrzebują różnego rodzaju sprzętu (nie tylko wojskowego), dlatego takie ograniczenie jest bezsensowne – argumentuje resort.

Pożądanym jest ujednolicenie sposobu otrzymania statusu podmiotu o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dlatego zmiana ustawy ma wprowadzać następującą procedurę. Zainteresowany i spełniający wymagania przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek do odpowiedniego organu o wpis do wykazu. Będzie także mógł zostać wytypowany przez ten organ, jeżeli ten uzna że przedsiębiorca powinien się w nim znaleźć. Firma występująca z wnioskiem musi go uzasadnić i wykazać swoją przydatność w działalności obronnej.

Zmianie ma ulec sposób refundowania poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów. Zdaniem ministerstwa powinna zostać przyjęta w tym zakresie zasada, że środki przeznaczone z budżetu państwa na utrzymywanie mocy produkcyjnych powinny być różnicą pomiędzy „kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorcę, związanymi z jego bieżącą działalnością w zakresie bieżącej produkcji specjalnej, a kosztami związanymi z wielkością produkcji”.

Z uwagi na materię, jakiej dotyczy ustawa – bezpieczeństwo państwa, wiele postanowień musi pozostać tajnych.

Projekt założeń znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.