Prokuratoria jest także organem opiniodawczym w sprawach dotyczących istotnych praw i interesów Skarbu Państwa, opiniuje projekty aktów normatywnych odnoszących się do praw lub interesów SP.

Zgodnie z przygotowanym przez rząd projektem rutynowymi sprawami o wartości sporu do 300 tys. zł zgodnie z decyzją samej Prokuratorii będą się zajmowały wskazane przez nią podmioty. Takie rutynowe postępowania stanowią rocznie ok. 40 proc. wpływających nowych spraw. Chodzi o mało istotne, jednorodne lub posiadające w sądach stabilną linię orzeczniczą sprawy - tłumaczył Gawlik.

Powyżej progu 300 tys. zł premier lub minister skarbu będzie mógł sprzeciwić się przekazaniu sprawy lub grupy spraw przez Prokuratorię do prowadzenia innemu podmiotowi. Prokuratoria nie będzie mogła też przekazać - będzie musiała prowadzić sama poza kilkoma ustawowymi wyjątkami - sprawy, w których wartość sporu przekracza 10 mln zł.

Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł złożyć zainteresowany podmiot. Jeśli złoży go szef rządu lub minister skarbu - taki wniosek będzie dla Prokuratorii wiążący, niezależnie od istotności sprawy.

Inne projektowane przepisy nowelizacji mają doprecyzować mechanizmy rozliczenia kosztów, wynikających z zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię oraz zasady polityki kadrowej Prokuratorii. Zgodnie z nowelą osoba zatrudniana po raz pierwszy w Prokuratorii, jako radca nie byłaby od razy mianowana, lecz zawierano by z nią umowę o pracę na czas określony - nie dłuższy niż trzy lata. Ma to pozwolić na łatwiejsze rezygnowanie z osób, które nie sprawdza się w tej pracy - wynika z uzasadnienia.

Gawlik podkreślił, że projektowana nowela ma zobowiązać także radców do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Jeżeli będą chcieli podjąć dodatkowe zatrudnienie, to będą musieli uzyskać pisemną zgodę prezesa Prokuratorii Generalnej. Sam prezes i wiceprezesi mają podlegać wszystkim rygorom wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składać oświadczenia o stanie majątkowym.

W ocenie Andrzeja Jaworskiego (PiS) należy zastanowić się czy sprawy poniżej 300 tys. złotych są rzeczywiście nieistotne z punktu widzenia Skarbu Państwa. "300 tys. zł razy ileś tysięcy spraw, daje dość dużą skalę" - mówił. Podkreślał, że PiS będzie pracował w komisji nad projektem, ale zgłosi poprawki.

Na koniec 2013 r. prokuratoria prowadziła ok. 7,2 tys. spraw sądowych. Znaczna część z tych spraw (1525) miała wartość przedmiotu sporu przekraczającą 1 mln zł. Wartość przedmiotu sporu jedynie w sprawach wszczętych w 2013 r. wynosiła ok. 15 mld zł. W 2013 r. wśród 4,3 tys. nowych spraw było ok. 1,7 tys. rutynowych - głównie sprawy z powództwa więźniów.

Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. (PAP)

ago/ as/