Wobec upadłości likwidacyjnej naszego kontrahenta złożyliśmy do sędziego komisarza zgłoszenie wierzytelności, jednakże kilka dni temu zostało nam zwrócone. Zostało to uzasadnione tym, że nie spełniało ono wymogów ustawowych co do informacji, jakie powinny znaleźć się w zgłoszeniu. W tym czasie upłynął okres do zgłaszania wierzytelności. Czy mimo to możemy naszą wierzytelność ponownie zgłosić?
Zwrócone pismo nie wywołuje żadnych skutków prawnych, stąd też nie ma przeszkód, aby zgłosić wierzytelność ponownie. Jednakże dokonanie tego po upływie wyznaczonego terminu wiązać się może dla przedsiębiorcy z negatywnymi skutkami. Wystąpienie oraz nasilenie owych konsekwencji zależne będzie przede wszystkim od długości okresu, jaki upłynął od końca terminu zakreślonego do zgłaszania wierzytelności.
Warto w tym miejscu przypomnieć kolejne czynności podejmowane w toku postępowania upadłościowego. Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności syndyk sporządza listę wierzytelności oraz przekazuje ją sędziemu komisarzowi. Następnie sędzia komisarz ogłasza i obwieszcza o jej sporządzeniu. Po rozpatrzeniu ewentualnych sprzeciwów (względem uznania albo odmowy uznania wierzytelności) lista podlega zatwierdzeniu. Wierzytelności umieszczone na liście podlegać będą zaspokojeniu z masy upadłości w kolejności wynikającej z kategorii, do których zostały przyporządkowane oraz zgodnie z planem podziału funduszy masy upadłości.
Jeżeli zaś wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, to bez względu na przyczynę opóźnienia musi on pamiętać, że:
1) czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, chodzi np. o sporządzone listy wierzytelności czy też zgłoszone sprzeciwy innych wierzycieli,
2) jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu; jeśli zaś wierzytelność zgłoszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania, umieszczając ją na uzupełniającej liście,
3) ponosi koszty związane ze spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności (mogą to być przykładowo wydatki na dodatkowe ogłoszenia i obwieszczenia listy wierzytelności zawierającej spóźnioną wierzytelność, czy też sumy wydatkowane w związku z ustaleniem istnienia opóźnionej wierzytelności),
4) sędzia komisarz może zobowiązać wierzyciela do złożenia zaliczki na koszty związane ze zgłoszeniem wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia. W razie zaś niezłożenia takiej zaliczki zgłoszenie wierzytelności podlega zwrotowi.
Warto zatem przemyśleć zasadność ponownego zgłoszenia wierzytelności po upływie zakreślonego terminu. Oceniając to należy przeanalizować przede wszystkim następujące elementy: wysokość dochodzonej wierzytelności, kategorię, do której będzie ona zaliczona, liczbę wierzytelności zgłoszonych do wyższych kategorii, prawdopodobną wartość mienia upadłego, a także czas, który upłynął od końca okresu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, czynności podjęte dotychczas w toku postępowania upadłościowego. Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę prawdopodobne koszty, którymi wierzyciel może zostać obciążony w związku z opóźnionym zgłoszeniem.
Radzę zatem czytelnikowi przygotowanie przejrzystego zestawienia: z jednej strony wysokość własnej wierzytelności, prawdopodobieństwo jej zaspokojenia w toku postępowania upadłościowego, z drugiej strony – ewentualne koszty wynikające z opóźnienia. Takie zestawienie będzie pomocne w ocenie w indywidualnym przypadku, czy dokonywać ponownego zgłoszenia wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 235 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.).