Zamawiający w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego stawiają niekiedy firmom startującym w przetargach wymagania całkowicie niezrozumiałe, nieuzasadnione czy wręcz niezgodne z obowiązującym prawem. Takie praktyki spotykają się z wyraźną krytyką zespołów arbitrów przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez Biuro Studiów i Projektów Łączności Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie, arbitrzy orzekli o unieważnieniu przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na opracowanie koncepcji rozwoju sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim.
Ochrona informacji
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zażądał od wykonawców pod rygorem wykluczenia ich z postępowania, aby ich oferty zawierały wykaz trzech osób, które jednocześnie posiadają: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, licencję zabezpieczenia technicznego II stopnia, uprawniającą do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zm.) oraz poświadczenie bezpieczeństwa wydane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.). Zamawiający ponadto wymagał, aby wykonawca posiadał: wyspecjalizowany pion ochrony informacji niejawnych, kancelarię tajną oraz by był w stanie zapewnić ochronę fizyczną, elektromagnetyczną oraz kryptograficzną.
Protest oddalony
Biuro Studiów i Projektów Łączności Przedsiębiorstwo Państwowe wniosło protest na treść specyfikacji, gdyż uznało stawiane wykonawcom warunki za niezgodne z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W przepisie tym została sformułowana zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Uczestnik przetargu zarzucał ponadto, że wymagania stawiane wykonawcom są nieuzasadnione w świetle art. 60–64 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Protest został w całości oddalony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Od niekorzystnego rozstrzygnięcia wykonawca wniósł odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Zespół Arbitrów uznał, że zarzuty zwarte w proteście i odwołaniu zasługują na uwzględnienie. W opinii składu orzekającego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego nie uzasadnił wystarczająco konieczności spełniania przez wykonawców warunków dotyczących ochrony informacji niejawnych. W szczególności zamawiający nie wykazał, jakich informacji niejawnych będzie dotyczyło zamówienie polegające na opracowaniu koncepcji rozwoju sieci szerokopasmowej. W ocenie arbitrów wymagania zamawiającego nie odpowiadały również przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych. Sygn. akt UZP/ZO/0-2910/06