Jestem przedsiębiorcą. Bezterminowo wynająłem spółce jawnej lokal użytkowy przeznaczony na działalność gastronomiczną. Spółka miała opłacać 4 tys. zł z tytułu czynszu, z góry, do 10. dnia każdego miesiąca, bez wezwania. W listopadzie 2014 r. spółka wypowiedziała umowę najmu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął z końcem lutego 2015 r. W okresie od 1 marca do 12 maja, kiedy nastąpiło wydanie lokalu, nadal jednak prowadziła w nim swoją działalność. Za marzec 2015 r. spółka uiściła czynsz, za pozostały zaś okres – nie. Czy mogę domagać się od spółki zapłaty 8 tys. zł tytułem czynszu za ten lokal za kwiecień i maj 2015 r.?
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
EKSPERT RADZI
Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, to uznaje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.
Do milczącego przedłużenia umowy najmu konieczne jest spełnienie następujących warunków: upływ terminu wypowiedzenia dotychczasowego kontraktu, używanie rzeczy przez najemcę pomimo upływu tego terminu, zgoda wynajmującego na takie zachowania najemcy, a także wątpliwości co do charakteru czynności podjętych przez strony.
Skoro termin wypowiedzenia upłynął 28 lutego 2015 r., a pomiędzy 1 marca a 11 maja włącznie spółka nadal zajmowała lokal za zgodą czytelnika, to należy przyjąć, że doszło do milczącego przedłużenia umowy najmu. Tym bardziej że z opisu problemu nie wynika, aby w tejże umowie było wyłączone zastosowanie art. 647 kodeksu cywilnego (stanowiącego o milczącym przedłużeniu umowy najmu).
Na uwagę w omawianym kontekście zasługuje wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 8 stycznia 2015 r. (sygn. akt IX Ca 842/14). Rozstrzygając problem związany z milczącym przedłużeniem umowy najmu, sąd stwierdził, że „zwrot przedmiotu najmu objawia się nie tylko w fizycznym udostępnieniu wynajmującemu dostępu do rzeczy, ale przede wszystkim polega na umożliwieniu dotychczasowemu wynajmującemu dysponowania rzeczą”.
Reasumując: w omawianej sytuacji czytelnik może domagać się od spółki zapłaty 8 tys. zł z tytułu czynszu za lokal użytkowany przez nią w kwietniu i maju 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 674 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 539).