Nasza spółka jak co roku złożyła w sądzie rejestrowym sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz z formularzami i niezbędnymi dokumentami finansowymi. Sąd po rozpoznaniu wniosku o dokonanie zmiany wezwał do uzupełniania go i wskazania przedmiotu działalności przeważającej. Uzupełniliśmy wniosek, składając dodatkowy formularz KRS-ZM i jako przedmiot przeważającej działalności wskazując symbol PKD – 10.3. Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw. Sąd zarządził jednak zwrot wniosku. Czy słusznie?
EKSPERT RADZI
Podobne wezwania do uzupełnienia wniosków składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymuje obecnie wielu przedsiębiorców. Wiąże się to z niedawnymi zmianami w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.). Przypomnijmy, że zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy o KRS, obowiązującym od 1 grudnia 2014 r., w Rejestrze Przedsiębiorców w dziale III, gdzie zamieszcza się dane o przedmiocie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wpisuje się nie więcej niż dziesięć pozycji, wskazując przy tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Z kolei zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o KRS i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1161) podmioty wpisane do KRS mają obowiązek dostosować wpis dotyczący przedmiotu działalności do art. 40 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy. Powinny to uczynić przy okazji składania jakiegokolwiek pierwszego wniosku o zmianę danych w rejestrze, ale nie później niż w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
W konsekwencji przy okazji składania w KRS np. sprawozdania finansowego konieczne jest wypełnienie przez przedsiębiorców obowiązku związanego z modyfikacją danych o przedmiocie działalności. Należy zatem do formularza KRS Z30 – „Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdanie finansowe i inne dokumenty” załączyć formularz KRS-ZM – „Załącznik do wniosku o zmianę danych”. W owym formularzu należy zaznaczyć jedno lub dwa z czterech pól, w zależności od tego, jakich zmian chce się dokonać. Są to odpowiednio pola z numerami: 1 – wprowadzenie przedmiotu przeważającej działalności, 2 – zmiana przedmiotu przeważającej działalności, 3 – wykreślenie całej dotychczasowej treści informacji o przedmiocie pozostałej działalności i wpisanie nowego przedmiotu pozostałej działalności, 4 – wykreślenie tylko niektórych pozycji przedmiotu pozostałej działalności i/lub dopisanie nowych. A następnie wpisać wybrane kody w kolejne rubryki. Należy pilnować, aby liczba wskazanych kodów PKD nie przekroczyła dziesięciu.
Z opisu przedstawionego przez czytelnika można wnioskować, że sąd zwrócił dokumenty, gdyż spółka nie zastosowała się do wymogów: wskazała działalność przeważającą tylko na poziomie grupy i klasy. Tymczasem zgodnie z wymogiem nałożonym przez wspomniany art. 40 pkt 1 ustawy o KRS spółka powinna wskazać działalność przeważającą na poziomie podklasy. W tym wypadku zatem (biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności) powinna była wpisać np. kod 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie warzyw i owoców.
Zwrócić należy szczególną uwagę, ze PKD-2007 jest klasyfikacją pięciopoziomową. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 251 poz. 1885) przewiduje podział działalności na: sekcje, działy, a w ich ramach – na grupy, klasy i podklasy. Nowy przepis ustawowy nakłada na wnioskodawcę obowiązek wskazania przedmiotu działalności przeważającej właśnie na tym ostatnim poziomie – podklasy.
Sąd zarządził zwrot wniosku, gdyż na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o KRS wniosek o wpis do rejestru nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.
W takiej sytuacji wnioskodawca, w terminie 7 dni od otrzymania zarządzenia o zwrocie wniosku, może złożyć kolejny wniosek o wpisanie sprawy pod nowy numer oraz nadanie jej biegu, jednocześnie składając prawidłowo wypełniony formularz.