Prowadzę sklep internetowy. Doręczono mi niedawno pozew stowarzyszenia obrony praw konsumentów, w którym zakwestionowano zapisy regulaminu. Po otrzymaniu pisma usunąłem postanowienie, że „Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem że mieści się ona w przedziale +/– 5 proc. ilości zamówionej przy zakupie”. Czy takie postanowienie rzeczywiście było niedozwolone?
Tak, postanowienie regulaminu jest niedozwolone. W istocie zakłada ono zwolnienie przedsiębiorcy od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
W obrocie cywilnym jest zasadą, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią. Ponadto jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (chyba że owo niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada).
W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 14 marca 2013 r. (sygn. akt XVII AmC 6071/12). Uznał, że tego typu klauzula niewątpliwie narusza dobre obyczaje rozumiane jako szacunek dla drugiego człowieka i lojalność kontaktową oraz jest zagrożeniem dla interesów konsumenta, gdyż przyznaje przedsiębiorcy nieproporcjonalnie duże uprawnienia w zestawieniu z przywilejami konsumenta.
We wspomnianym orzeczeniu sąd stwierdził także, że stowarzyszenie powinno najpierw zwrócić przedsiębiorcy uwagę, że narusza prawa konsumentów i wezwać go do zaniechania naruszeń.
Podstawa prawna
Art. 3853 ustawy z 23 kwietnia 1963 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).