Celem nowelizacji, jak podkreślają jej autorzy, jest zapewnienie możliwości sprzedaży mieszkań Poczty Polskiej po preferencyjnych cenach niezależnie od przeznaczenia budynku, w jakim się znajdują. Obecnie jest to możliwe jedynie w przypadku budynków mieszkalnych, (w których lokale mieszkalne stanowią przynajmniej 50 proc. pomieszczeń - PAP), co doprowadziło do wstrzymania procesu ich zbywania przez spółkę.

Złożony ostatnio w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" ma zagwarantować Skarbowi Państwa zachowanie nie mniej niż 51 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. "Biorąc pod uwagę rolę Poczty Polskiej S.A. w systemie polskiego prawa, a w szczególności uprawnienia i obowiązki spółki, należy ustawowo zagwarantować decydujący wpływ Skarbu Państwa na działalność Spółki, nawet w przypadku podjęcia decyzji o jej prywatyzacji" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Posłowie PO uzasadniają to również szczególnymi uprawnieniami Poczty, takimi jak: "prawo do wyłącznego używania słowa +poczta+ w nazwie spółki, używania oznaczeń z symbolem godła RP, ochrona prawno-karna listonoszy jak dla funkcjonariuszy publicznych, ciążący na spółce obowiązek realizowania zadań związanych z obronnością państwa (np. doręczanie kart powołań, w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)". Autorzy dodają, że stanowi to podstawę dla uznania, że w polskim systemie prawa, Pocztę Polską należy traktować jako swoistą emanację struktur państwowych.

Reklama

W projekcie zaproponowano też, aby nadzór właścicielski nad Pocztą Polską S.A. przeszedł do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. "Ministerstwo Skarbu Państwa jest lepiej przygotowane kompetencyjnie i organizacyjnie do wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w Poczcie Polskiej S.A. w kontekście potrzeby dokonania analizy, czy spółka powinna podlegać prywatyzacji. Jednocześnie warto zauważyć, iż Ministerstwo Skarbu Państwa skupiając w swoim ręku władztwo korporacyjne w stosunku do największych polskich Spółek, z udziałem Skarbu Państwa, będzie mogło aktywniej wpływać na strategię Spółki" - przekonują posłowie PO.

"Ocena efektywności funkcjonowania spółki i realizacji planów rozwojowych, a także doświadczenia narodowych operatorów pocztowych w innych krajach Unii Europejskiej wskazują, że jednym z możliwych działań służących dalszemu rozwojowi spółki jest jej prywatyzacja poprzez upublicznienie akcji" - uzasadniają autorzy projektu. Zaznaczają przy tym, że proces ten daje możliwość pozyskania niezbędnego kapitału dla jej właściwego funkcjonowania w warunkach rynkowych.

Reklama

Proponowana regulacja obejmuje trzy możliwe tryby przeprowadzenia prywatyzacji Poczty, co w razie podjęcia takiej decyzji ma pozwolić sprawniej przeprowadzić procedurę. Pierwszą opcją jest jej komercjalizacja poprzez przekształcenie Poczty Polskiej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie sprzedaż udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki powstałej w wyniku komercjalizacji. Ta droga jest według wnioskodawców najwłaściwsza, ze względu na skalę działalności i wielkość firmy oraz jej potrzeb rozwojowych.

Inną drogą proponowaną w projekcie, jest prywatyzacja bezpośrednia poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego, wniesienie przedsiębiorstwa na podwyższony kapitał zakładowy spółki kapitałowej lub oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Jako trzeci sposób prywatyzacji Poczty autorzy wskazują likwidację państwowego przedsiębiorstwa.

Wnioskodawcy zwracają również uwagę na nieprecyzyjne zredagowanie niektórych dotychczasowych zapisów ustawy, które - według nich - budzą wątpliwości, co do ich zgodności z konstytucją i prawem Unii Europejskiej. "Projektowane rozwiązania zmierzają do przeredagowania treści przepisów w sposób, który nie pozostawi pola dla wielorakich interpretacji" - czytamy w uzasadnieniu.