15 marca (niedziela) wchodzą w życie przepisy rozporządzenia w sprawie określenia maksymalnego zagęszczenia drzew. Na ich podstawie dwukrotnie zwiększy się dopuszczalna ilość roślinności. Do tej pory było to 50 jednostek na hektar.

Do tej pory nie istniały krajowe przepisy regulujące tę materię. Jedynym dokumentem były techniczne wytyczne przygotowane przez Wspólne Centrum Badawcze KE. Podstawa do ich wprowadzenia stały się europejskie zapisy dotyczące płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i zasady wzajemnej zgodności.

Przyjęte przez Polskę wielkości były wskazane, jako maksymalne w dokumencie stanowiącym europejskie zobowiązanie do działania.

Jak przypomina radca prawny Rafał Jędrzejczyk: zgodnie z artykułem 9 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej nr 640/2014 z 11 marca 2014r. Działkę rolną zawierającą rozrzucone drzewa uznaje się za kwalifikujący się obszar, o ile spełnione są następujące warunki:
a) działalność rolniczą można prowadzić w podobny sposób jak na działkach bez drzew położonych na tym samym obszarze; oraz
b) liczba drzew na hektar nie przekracza maksymalnego zagęszczenia.
Państwa członkowskie określają i zgłaszają maksymalne zagęszczenie, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b), w oparciu o tradycyjne praktyki uprawy, warunki naturalne i względy środowiskowe. Nie przekracza ono 100 drzew na hektar


Powyższych limitów nie stosuje się do działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz do płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z ramową dyrektywą wodną. Dla tych obszarów wszystko pozostaje bez zmian – wyjaśnia prawnik.

Dodaje, że do działek rolnych na których występowały rozrzucone drzewa przyznawało się płatności jeżeli były spełnione łącznie dwa warunki:
• działalność rolniczą można na nich prowadzić w podobny sposób jak na działkach bez drzew na tym samym obszarze (czyli z reguły położonych w sąsiedztwie),
• liczba drzew na hektar nie przekracza maksymalnego zagęszczenia.

Na podstawie dotychczasowych przepisów działki, na których drzew było więcej niż 50 były wykluczane z płatności. Po wejściu w życie omawianego Rozporządzenia wykluczane z płatności będą działki na których ilość drzew na hektar jest większa niż 100. Jest to zatem zmiana korzystna dla polskich rolników, ponieważ producenci posiadający działki na których zagęszczenie drzew na hektar jest większe niż 50 ale mniejsze niż 100 również otrzymają płatności bezpośrednie – podsumowuje rozmówca.

Zdaniem wnioskodawcy projektu przepisy wpłyną na grupę liczącą blisko 1 350 000 rolników.

Data wejścia w życie rozporządzenia nie jest przypadkowa. Jak informuje minister rozwoju rolnictwa i wsi w uzasadnieniu projektu jest to dzień rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie płatności za 2015 rok.