Z innowacyjnością w polskiej gospodarce wciąż nie jest najlepiej, można mówić o niewykorzystanym potencjale. W zmianie mają pomóc inicjatywy adresowane do przedsiębiorców.

Polska w rozmaitych rankingach innowacyjności z reguły nie plasuje się wysoko, mówiąc eufemistycznie. Na przykład w ostatnim badaniu European Innovation Scoreboard 2021, opublikowanym przez Komisję Europejską, nasz kraj znalazł się na czwartym miejscu od końca i został zakwalifikowany jako emerging innovators (wschodzący innowatorzy). Autorzy raportu wskazali, że mocne strony Polski to cyfryzacja, aktywa intelektualne i wykorzystanie technologii informacyjnych. Problemem jest natomiast ponadprzeciętny udział non-innovators (nieinnowatorów) bez skłonności do innowacji oraz wskaźniki poniżej średniej związane ze zmianami klimatu. Podobnie na czwartym miejscu od końca Polska znalazła się w Indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022 (DESI), opublikowanym przez Komisję Europejską w lipcu 2022 r. Składa się on z czterech komponentów: kapitał ludzki, łączność (connectivity), integracja technologii cyfrowych, cyfrowe usługi publiczne.

Inwestować czy oszczędzać

Z jednej strony są zatem niezbyt korzystne wyniki badań, z drugiej Polacy cieszą się opinią otwartych na innowacje, nowinki technologiczne, a rozwiązania stosowane np. w sektorze usług finansowych nie ustępują światowym. Problemy jednak są rzeczywiste. Jak wskazali na przykład autorzy raportu „Inwestycje w technologie w dobie pandemii 2022. Nowe wyzwania MŚP: cyfryzować czy oszczędzać”, przygotowanego przez Fundację Digital Poland, „Wielu przedsiębiorców nie zamierza ulegać cyfrowej rewolucji, a nawet ewolucji ponad to, co nakazane prawnie. Podchodzą do cyfryzacji na zasadzie zmiany wymuszonej nowymi przepisami – cyfryzacją podatków, prawa pracy, obrotu gospodarczego”.
Nawiasem mówiąc, można pokusić się o ostrożną dygresję, że część mocy firm, owszem, jest nakierowana na innowacje, tyle że w obszarze prawa, w tym podatkowego, aby radzić sobie w gąszczu regulacji (w czym zresztą pomagają publikacje Infor PL).
Wracając jednak do bardziej klasycznie rozumianych innowacji: w dzisiejszym świecie firmy, niezależnie od wielkości, muszą je stawiać na pierwszym miejscu. Co nie jest łatwe, warto więc przy tym korzystać ze wsparcia.

Pomoc dla firm

Do 9 września mikro-, małe, średnie i duże firmy mogą zgłaszać się do Akademii Menadżera Innowacji, autorskiego programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Grupa PFR), współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej.
Jak wskazuje PARP, celem jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem.
– Do wprawienia procesów innowacyjnych w ruch, nadania im właściwego tempa i kierunku, konieczny jest jednak dobry menadżer. To on pełni kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm – podkreślał PARP we wprowadzeniu do projektu.
W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa oraz od 3 do 4 z małych, średnich i dużych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 proc. (50 proc. dla dużych firm).
Cykl szkoleniowy prowadzony będzie w formie dwudniowych zjazdów w okresie około 7 miesięcy. Pierwszy i ostatni są planowane w formie stacjonarnej, natomiast 6 zjazdów tematycznych oraz prezentacja Planu Wdrożenia Zmiany –w zdalnej. Cykl doradczy będzie realizowany zdalnie lub na terenie przedsiębiorstwa przez doradcę wybranego przez firmę, również przez około 7 miesięcy. IV edycja programu będzie realizowana od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.
Jak informuje PARP, uczestnicy akademii nie muszą mieć szczególnych kompetencji z zakresu zarządzania czy innowacji. Program ma charakter kompleksowy. Jak ujął to PARP: aby wziąć udział w AMI, wystarczy być otwartym na nowe pomysły.
– Sukcesy odniesione przez firmy, które uczestniczyły w dotychczasowych trzech edycjach programu AMI, pokazały, jak ważne są kompetencje związane z kształtowaniem kultury innowacji oraz zarządzaniem całym cyklem innowacyjnym w firmie – podkreślał Dariusz Budrowski, prezes PARP.
Przedsiębiorstwa biorące udział w programie są poddawane badaniu diagnostycznemu, które pozwoli ocenić, na ile dana firma jest gotowa do wykorzystania innowacji w swoim rozwoju. Zostanie ono przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia IHC, rekomendowanym przez Komisję Europejską w zakresie zarządzania innowacjami. Diagnoza dotyczy oceny poziomu dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa.
W wyniku udziału firm w AMI zostaną przygotowane Plany Wdrożenia Zmian, będące odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby, np. dotyczące zmian organizacyjnych, stymulujących współpracę B+R, rozwój interakcji z klientami służącej wprowadzeniu udoskonaleń lub nowych rozwiązań itd.
W sierpniu ruszył inny program w Grupie PFR, związany z innowacjami: Szkoła Pionierów PFR. Jest to międzynarodowy program edukacyjno-inkubacyjny dla początkujących przedsiębiorców i pasjonatów technologicznych, do którego nabór przeprowadzono w czerwcu. W programie przewidziano m.in. warsztaty z ekspertami. Najlepsi zyskają finansowanie i udział w międzynarodowej konferencji start-upowej jesienią 2022 r.
___________________________________________

Pekao oferuje firmom realne wsparcie

komentarz

Leszek Skiba prezes Banku Pekao S.A. / Materiały prasowe
Nieoprocentowane pożyczki płynnościowe, dopłaty do oprocentowania czy kredyty ze stałym oprocentowaniem to tylko nieliczne z rozwiązań, które jako Bank Pekao oferujemy jako realnie wsparcie dla przedsiębiorców. W dobie wysokich stóp procentowych oraz wysokiej inflacji chcemy pomóc firmom, którym otoczenie rynkowe zmusiło do walki o przetrwanie.
Agresja Rosji na Ukrainę i jej skutki w postaci globalnej inflacji wpłynęły na pogorszenie się nastrojów konsumenckich oraz inwestycyjnych firm. Przekłada się to na realną sytuację gospodarstw domowych i firm zarówno w Polsce, jak i w Europie. Obserwujemy barierę popytową, którą mocno odczuwają małe podmioty, które prowadzą działalność eksportową. Równocześnie od 32 lat w Polsce nie było tak niskiej stopy bezrobocia, co oznacza, że mimo niekorzystnego otoczenia firmy nie chcą zwalniać pracowników. Odpowiedzialne podejście do kwestii zatrudnienia musi spotkać się z docenieniem firm przez instytucje finansowe, zwłaszcza takie jak Bank Pekao S.A., który wielokrotnie pokazał się jako podmiot o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki w sposób równie odpowiedzialny zarządzający ryzykiem, a także Bank priorytetowo traktujący relacje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów, tworzymy takie rozwiązania kredytowe, które pozwalają na wydłużenie terminów zobowiązań jednych podmiotów gospodarczych wobec innych, co wpływa na niwelowanie problemów z utrzymaniem płynności.
Jako polski bank patrzymy na relacje z klientami długookresowo. Po COVID-19 pozostały przerwane łańcuchy dostaw i wiele firm zagranicznych zaczęło szukać miejsc, w których można by ulokować produkcję. Polska - podobnie jak inne kraje w regionie - stała się beneficjentem tej sytuacji. Wierzymy, że polskie przedsiębiorstwa nadal będą inwestować. Dlatego w finansowaniu firm w Polsce trudno nam w tym momencie dorównać. Bankowość korporacyjna i inwestycyjna oraz bankowość MŚP dołożyły do zysku brutto grupy w pierwszym półroczu łącznie 1,18 mld zł, to jest ponad połowę wyniku. Do finansowania podchodzimy selektywnie i rozważnie. Szukamy dla klientów gwarancji i rozwiązań także poza Polską. Byliśmy aktywni w udzielaniu pożyczek płynnościowych, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy najszerszą na rynku ofertę gwarancji i zabezpieczeń. Wspieramy inwestycje firm, utrzymujemy dynamikę akwizycji klientów. I co ważne, przyspieszyliśmy proces kredytowy.
Działamy też w sposób zrównoważony, wspierając ekorozwiązania. W ramach działań wspierających firmy pod koniec czerwca tego roku Pekao Leasing, spółka z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy umowę kredytu na 200 mln euro. Ta kwota jest przeznaczona na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Chodzi przede wszystkim o wspieranie w formie leasingu zabezpieczonego gwarancją inwestycji polskich firm z sektora MŚP w środki trwałe i urządzenia produkcyjne. Korzystne warunki finansowania otrzymają zwłaszcza inwestycje, które przyczynią się do obniżenia emisji i energochłonności produkcji. Finansowanie w formie leasingu jest zabezpieczone gwarancją Banku Pekao S.A.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że cały zestaw działań proekologicznych w Europie został tak zaplanowany, że ten proces jest nieunikniony. Dlatego Pekao tworzy preferencyjne finansowanie przedsięwzięć, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii i ciepła. W 2023 r. zapadną finalne decyzje dotyczące budowy morskich farm wiatrowych przez Orlen i Polską Grupę Energetyczną. Skala tych inwestycji w ciągu dwóch-trzech lat to będzie ok. 90 mld zł.
PARTNER
Fot. materiały prasowe