KNF zawiesiła działalność SKOK w Wołominie 11 grudnia 2014 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.

Od listopada 2013 roku SKOK-i zostały objęte systemem gwarantowania depozytów. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie.

W 2013 roku w BFG został utworzony fundusz gwarancyjny kas, który jest tworzony z obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych przez SKOK-i oraz z podziału nadwyżki bilansowej. Na 2015 rok stawka ta wynosi 0,3 proc. wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych.

Reklama

Pod koniec 2013 roku środki zgromadzone na wszystkich funduszach BFG wynosiły łącznie 10,5 mld zł, czyli wzrosły 15,9 proc. rdr.

Według informacji zarządcy komisarycznego, na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8 proc. portfela kredytowego SKOK Wołomin.

SKOK Wołomin to jedna z największych spółdzielczych kas w Polsce.

Pod koniec czerwca 2014 roku suma bilansowa SKOK Wołomin wynosiła 3,1 mld zł. Portfel kredytowy wynosił 2,4 mld zł, a depozyty 2,7 mld zł. (PAP)

gsu/ asa/