Organizatorzy drugiej edycji wydarzenia przygotowali wskazówki dla firm, które chcą rywalizować o tytuł „Lidera ESG” w kategorii strategia.
Joanna Ałasa, zastępczyni kierownika ds. badań i zrównoważonego rozwoju w NN Investment Partners, wyjaśnia, że każdy formularz z obszaru strategii składa się z czterech sekcji. Są to: sekcja pierwsza - strategiczna wizja i długoterminowe cele ESG, sekcja druga - środowisko, sekcja trzecia - sprawy pracownicze i społeczne, sekcja czwarta - transparentność i ład korporacyjny.
- Wagi sekcji drugiej, trzeciej i czwartej różnią się od siebie w zależności od materialności danego z aspektów działalności spółki. Każda sekcja składa się ze szczegółowych pytań, które są oddzielnie punktowane. Pytania odzwierciedlają najnowsze wymagania regulacyjne w danej dziedzinie - mówi ekspertka.
Reklama

Strategiczna wizja i cele ESG

Organizatorzy konkursu w sekcji pierwszej - strategiczna wizja i długoterminowe cele ESG - zdecydowali się stworzyć osobny zestaw pytań dla spółek z sektora finansowego, który we właściwy sposób ujmowałby wymiary działalności tych firm na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pierwszy wymiar to działalność własna, np. zużycie energii oraz wody w związku z prowadzoną działalnością, a drugi - działalność związana z finansowaniem gospodarki.

Reklama
- Sektor finansowy powinien być kołem zamachowym zielonej transformacji. W kontekście wpływu na środowisko działalność takich instytucji jak banki nie jest szczególnie energochłonna czy emisyjna. Kluczem jest portfel banku i finansowanie działań klientów. W obszarze strategicznej wizji i długoterminowych celów ESG pytamy instytucje finansowe o wspieranie klientów w osiąganiu ich celów zrównoważonego rozwoju. Istotą działalności instytucji finansowych nie jest kwestia procentu obrotu przekazywana na inwestycje, ale wartość finansowania udzielonego na zielone zrównoważone projekty - podkreśla Ałasa.
Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa niefinansowe w sekcji dotyczącej strategicznej wizji i długoterminowych celów ESG, na pierwszy plan wysuwa się perspektywa średnio- i długoterminowa od trzech do siedmiu lat. - Ważne, aby spółka wymieniła precyzyjnie cele, które zamierza realizować, oraz wskaźniki, które określiła, aby monitorować realizację strategii. Pytamy również o konkretne plany wraz z przykładami oraz wielkość nakładów inwestycyjnych. Dobrze jest przy tej okazji od razu wskazać, z realizacją jakich celów powiązane są poszczególne inwestycje oraz jaki wymierny efekt zostanie osiągnięty dzięki ich realizacji - wskazuje Agnieszka Janković-Żelazna, starszy menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu w PwC Polska.
- Na plany inwestycyjne ESG patrzymy również w odniesieniu do obszarów, w których są realizowane, czy dotyczą kluczowych strumieni przychodów, kluczowych segmentów działalności spółki, co ma nam pokazać, jak ważny dla przedsiębiorstwa jest temat zrównoważonego rozwoju oraz czy jest on wpisany w model biznesowy spółki - dodaje.
Pozostałe elementy objęte sekcją pierwszą, to między innymi: odniesienie się do realizacji postanowień porozumienia paryskiego, analiza szans i zagrożeń ESG i ich wpływ na spółkę w najbliższych latach, włączenie ESG w procesy zakupowe, włączenie interesariuszy w tworzenie strategii, raportowanie zarządcze, proces monitorowania realizacji strategii i wreszcie odpowiedzialność za tematykę ESG w organizacji w tym m.in. pytanie o cele członka zarządu odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój oraz ich uwzględnienie w polityce wynagrodzeń. - Tutaj prosimy konkretnie o wskazanie, jaki procent wynagrodzenia zmiennego jest powiązany z realizacją celów z tego obszaru - uzupełnia Janković-Żelazna.

Kobiety w kadrze zarządzającej

Część formularza poświęcona sekcji środowisko rozpoczyna się od określenia, które z zagadnień dotyczących środowiska zostały zdefiniowane przez spółkę jako najważniejsze. W zależności od odpowiedzi na to pytanie uczestnik konkursu otrzyma różny zestaw pytań dotyczący zagadnień takich jak zużycie energii, woda, emisja gazów cieplarnianych czy gospodarka o obiegu zamkniętym. - Pytamy o cele, działania, mierniki oraz ich monitorowanie - wskazuje Joanna Ałasa.
Jak wyjaśnia, podobnie rozpoczyna się kolejna sekcja - ta dotycząca spraw pracowniczych i społecznych. Chętni do rywalizacji o tytuł „Lidera ESG” są proszeni o określenie tego, które kwestie ich spółka uznała za materialne spośród zagadnień takich jak: równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, warunki zatrudnienia (np. rodzaj umowy), bezpieczne warunki pracy, satysfakcja pracowników, edukacja i rozwój pracowników czy społeczne aspekty odpowiedzialnego biznesu.
- Pytamy o wyznaczanie celów, wskaźników i opis działań oraz procesu ich monitorowania dla obszarów istotnych dla danej spółki. Istotne jest dla nas również opracowanie planu zwiększania udziału kobiet na lepiej płatnych stanowiskach i w kadrze zarządzającej - tłumaczy Ałasa.

Polityka zarządzania dostawcami

- W sekcji ład korporacyjny koncentrujemy się na najistotniejszych aspektach zrównoważonego zarządzania organizacją, w tym na elementach dotyczących rady nadzorczej i zarządu w kwestiach posiadania niezbędnych polityk i sposobu ich wdrażania oraz egzekwowania, systemach i funkcjach wewnętrznych. Pytamy, czy i jakie systemy działają w spółce, czy istnieje system zarządzania ryzykiem i czy uwzględnia ryzyka klimatyczne oraz inne z zakresu ESG - mówi Agnieszka Janković-Żelazna.
W formularzu pojawia się pytanie o to, jak spółka dba o zapobieganie nadużyciom. Oprócz tego przedmiotem zainteresowania kapituły jest polityka zarządzania dostawcami i ich monitorowania ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw człowieka, kwestii etycznych i środowiskowych.
Ważnym elementem tej sekcji jest transparentność organizacji i informowanie interesariuszy na temat strategii i statusu jej realizacji. Chodzi o cykliczne publikowanie informacji, raportów niefinansowych oraz ich atestację. W tej części formularza uczestnicy konkursu znajdą miejsce na dodanie załącznika lub linku do strategii ESG, jeżeli jest ona publicznie dostępna.
- Jeśli spółka, która zgłasza się do konkursu, jest spółką publiczną, będzie musiała w tej sekcji odpowiedzieć na kilka dodatkowych pytań związanych z raportowaniem niefinansowym. Dodatkowe pytania pojawią się również dla spółek, które podlegają pod Taksonomię Unii Europejskiej - uzupełnia Janković-Żelazna
Formularz dla uczestników konkursu w kategorii strategia kończą pytania o przestrzeganie zasad United Nations Global Compact, czyli dziesięciu podstawowych zasad dotyczących praw człowieka, ochrony środowiska, pracy czy przeciwdziałania korupcji.

Dwuetapowa ocena zgłoszeń

Podczas oceny zgłoszeń w zakresie treści i podawanych informacji szczególne ważne są elementy takie jak: ambitność strategii i celów; porównanie na tle sektora i spółek o podobnej skali i profilu w Polsce lub w regionie Europy Środkowo-Wschodniej; relatywizacja podawanych wartości, celów do osiągnięcia czy planów inwestycyjnych; pokazanie skali opisywanego zagadnienia w stosunku np. do wielkości całej grupy kapitałowej.
Kolejne istotne kwestie brane pod uwagę przy ocenie formularza spółki to wpisanie obszaru ESG w model biznesowy i powiazanie strategii zrównoważonego rozwoju ze strategią biznesową spółki oraz uwzględnienie realizacji celów ESG w polityce wynagrodzeń. Nie mniej ważna są skala i zasięg działania w obszarze łańcucha wartości oraz dialog z interesariuszami. Tu ocenie podlega również to, jak spółka wykorzystuje swoje możliwości motywowania i wywierania wpływu na swój łańcuch wartości. - Precyzja opisywanych celów i drogi dojścia do nich - to mocno urealnia prawdopodobieństwo realizacji strategii długoterminowej - podsumowuje Janković-Żelazna.
- Pod względem sposobu wypełnienia ankiety zwracamy uwagę na zwięzłość. Prosimy o wypełnienie działań w punktach i zwracanie uwagi na obowiązujące limity znaków, używanie zrozumiałego języka, niekopiowanie fragmentów ze stron internetowych czy innych źródeł - wtedy wystarczy link i wskazanie fragmentu - tłumaczy Joanna Ałasa.
Kolejne rady dotyczące sposobu wypełnienia formularza sprowadzają się do syntezy podawanych informacji oraz unikania niezrozumiałych sformułowań, które uniemożliwiają ocenę etapu realizacji.
Podstawą oceny jest zgłoszenie. Odsyłanie do materiałów dodatkowych jest możliwe tylko w wypadku wskazania konkretnej strony danego materiału oraz załączenia go wraz ze zgłoszeniem. Sam proces oceny zgłoszeń jest dwuetapowy. Najpierw wszystkie zgłoszenia przechodzą przez ocenę zespołu analitycznego, osobnego dla każdej z trzech kategorii konkursu. Następnie najlepsze zgłoszenia z każdej kategorii poddawane są ocenie kapituły.
Zgłoszenia do Konkursu „Liderzy ESG” można przesyłać do 30 września 2022 r.
Zdobądź tytuł lidera „ESG”
Aplikuj do 30 września 2022 r.
Organizatorzy:
Fot. materiały prasowe