Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na ING Bank Śląski, pełniący funkcję depozytariusza 3 kary w łącznej wysokości 4,3 mln zł, podała Komisja.

Kara pieniężna wysokości 200 tys. zł została nałożona na bank za "I. nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez:

a) Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Polskie Perły FIZ, obecnie Lumen Polskie Perły FIZ),

b) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 (obecnie Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, w związku z wyceną akcji jednej ze spółek wchodzącej w skład aktywów tych funduszy (...)

II. wykonywanie obowiązków depozytariusza w sposób nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Kara pieniężna wysokości 4 mln zł została nałożona za "I. nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez:

a) Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XX NSFIZ, obecnie Lumen Profit 20 NSFIZ),

b) Trigon Profit XXI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XXI NSFIZ, obecnie Lumen Profit 21 NSFIZ),

c) Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XXII NSFIZ, obecnie Lumen Profit 22 NSFIZ),

d) Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XXIII NSFIZ, obecnie Lumen Profit 23 NSFIZ),

e) Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XXIV NSFIZ, obecnie Lumen Profit 24 NSFIZ), w związku z wyceną Pakietów wierzytelności wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych wymienionych funduszy (...)

II. wykonywanie obowiązków depozytariusza w sposób nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

KNF nałożyła także karę wysokości 100 tys. zł za: " I. nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez:

a) fundusz Opera MP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

b) subfundusz Opera Alfa-plus.pl wydzielony w ramach Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w związku z wyceną akcji dwóch spółek wchodzących w skład aktywów tych funduszy (...),

II. wykonywanie obowiązków depozytariusza w sposób nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

KNF wskazała, że nieprawidłowości wskazują na nieskuteczność przyjętego modelu realizacji obowiązków ING Banku Śląskiego SA jako depozytariusza.

"Ocena wiarygodności wycen otrzymanych od zewnętrznego podmiotu wyceniającego, sprowadzała się jedynie do ich formalnej weryfikacji, bez sprawdzenia ich merytorycznej poprawności. Rolą depozytariusza jest upewnienie się, że wycena aktywów przez fundusz lub zewnętrzny podmiot wyceniający, została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu. Dla niezależnej realizacji zadań przez depozytariusza w tym właśnie obszarze niezbędna jest wnikliwość i samodzielność w ocenie otrzymywanych wycen. W tym zakresie niezależność w działalności depozytariusza powinna polegać na stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz, przy właściwej identyfikacji ryzyka związanego z prowadzoną przez dany fundusz działalnością" - czytamy w komunikacie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.