Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła swoje decyzje z marca 2021 r., w ramach których nałożyła na spółkę GetBack (obecnie Capitea) łącznie 1 mln zł kar i nałożyła nowe, niższe – poinformowała KNF we wtorkowym komunikacie.

"Komisja przeanalizowała wniosek Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie nowych dokumentów dostarczonych Komisji przy rozstrzyganiu sprawy w II instancji oraz po ponownej weryfikacji zgromadzonego materiału dowodowego, Komisja uchyliła decyzję wydaną w I instancji w zakresie nałożonych kar pieniężnych i wydała decyzję ostateczną nakładającą niższe kary pieniężne za stwierdzone naruszenia" – napisano w opublikowanym we wtorek komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodano w nim, że mimo uchylenia zaskarżonej części decyzji KNF nadal ocenia wagę naruszeń i ich znaczenie dla rynku kapitałowego jako rażące. Według nadzoru spółka GetBack - obecnie Capitea - przez nienależyte wypełnienie obowiązków informacyjnych lub brak ich wypełnienia pozbawiła inwestorów informacji o swojej faktycznej sytuacji, "w tym o poziomie i strukturze zobowiązań spółki wynikających z emisji obligacji oraz sytuacji płynnościowej spółki".

W marcu 2021 r. KNF nałożyła na GetBack – obecnie Capitea - karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł za "nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych o istotnych warunkach emisji obligacji", karę w wysokości 200 tys. zł za "niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej spółki oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln euro" oraz karę w wysokości 200 tys. zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych "polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez spółkę".

Te decyzje zostały przez KNF uchylone 9 grudnia; jednocześnie nadzór wydał nowe decyzje. W ich ramach na Capitea (czyli dawny GetBack) została nałożona kara w wysokości 560 tys. zł "za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych o istotnych warunkach emisji obligacji", kara w wysokości 195 tys. zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego "na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej spółki oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln euro" oraz karę wysokości 198 tys. zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych "polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez spółkę".

Jak wskazano w komunikacie KNF, przesłankami do zmniejszenia kar nałożonych na Capitea były: nieznaczne zmniejszenie liczby przypadków nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych w zakresie przekazania informacji o istotnych warunkach emisji obligacji; nieznaczne skrócenie okresu, przez który inwestorzy nie wiedzieli o braku wywiązania się przez podmiot z grupy kapitałowej spółki z umowy nabycia wierzytelności na rynku hiszpańskim i utracie depozytu; nieznacznie zmniejszenie liczby przypadków braku przekazania informacji poufnych o niewywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

"Maksymalna kara pieniężna, jaka może zostać nałożona za każde z wymienionych naruszeń, wynosi 10 mln 364 tys. zł. Kary nałożone na Spółkę są znacznie niższe od maksymalnych z uwagi na interes wierzycieli oraz realizację przez Spółkę zawartego z nimi układu" – podano w komunikacie nadzoru. (PAP)

autor: Marek Siudaj