Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary na byłych członków rady nadzorczej GetBack. Jeden z nich otrzymał dodatkową karę, nałożoną na niego jako byłego członka zarządu spółki – poinformowała w czwartek Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie.

Jak poinformowała w czwartek Komisja Nadzoru Finansowego, 20 sierpnia tego roku wydała decyzje nakładające na byłych członków rady nadzorczej GetBack kary finansowe.

Zgodnie z komunikatem: na Alicję Kornasiewicz nałożono karę pieniężną w wysokości 75 tys. zł, na Jarosława Śliwę karę pieniężną w wysokości 65 tys. zł, na Rune Mou Jepsena karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł, na Wojciecha Łukawskiego karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł, na Rafała Morlaka karę pieniężną w wysokości 70 tys. zł, a na Kennetha Maynarda karę pieniężną w wysokości 75 tys. zł. Dodatkowo Kenneth Maynard został ukarany kwotą 20 tys. zł jako były członek zarządu GetBack.

Powodem nałożenia kar były „rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez GetBack SA z siedzibą w Warszawie (...) w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r.” – wskazano w komunikacie.

KNF wskazała, że Alicja Kornasiewicz odpowiada łącznie za piętnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, Jarosław Śliwa - za piętnaście naruszeń, Rune Mou Jepsen - za osiemnaście naruszeń, Wojciech Łukawski - za osiemnaście naruszeń, Rafał Morlak za siedemnaście naruszeń, a Kenneth William Maynard za piętnaście naruszeń w okresie, kiedy był członkiem i przewodniczącym rady nadzorczej spółki. Ponadto jako prezes i członek zarządu GetBack „odpowiada za dwa naruszenia polegające na nieopublikowaniu w terminie dwóch raportów okresowych”.

„Sposób wykonywania nadzoru nad GetBack przez ukaranych Członków rady nadzorczej był następczy i nieskuteczny. Nie interesowali się oni zagadnieniami prezentowanymi przez zarząd Spółki, zawierzając zarządowi Spółki, że dane przez niego prezentowane są prawdziwe. Członkowie organu nadzorczego Spółki przyjmowali, że przedstawiane przez zarząd ponadprzeciętne wyniki osiągane przez Spółkę są zgodne ze stanem faktycznym. Nie weryfikowali, czy wynikają one z sytuacji faktycznych, czy jedynie zabiegów rachunkowych, ani nie byli wnikliwi wobec przedstawianych im danych, nie wykonując prawidłowo swoich ustawowych kompetencji. Tym samym nie dochowali należytej staranności przy wykonywaniu swojego mandatu. Członkowie rad nadzorczych zobowiązani są do realizacji swoich zadań z zachowaniem należytej staranności niezależnie od profilu działalności spółki publicznej” – stwierdzono w komunikacie KNF.

Jednocześnie zaznaczono, że komisja nie przypisuje członkom rady nadzorczej GetBack bezpośredniej odpowiedzialności za dokonanie naruszeń przez Spółkę, „bowiem to zarząd reprezentuje i prowadzi sprawy spółki”. KNF stwierdziła, że odpowiedzialność, jaka ciąży na członkach rady nadzorczej GetBack, dotyczy zaniechań w zakresie nadzoru nad jej działalnością.