Michał Turczyk, starszy konsultant w zespole doradztwa europejskiego Accreo Taxand
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okresie finansowym 2007-2013 uzyskał wyższy poziom możliwej pomocy publicznej niż firmy duże. Dla niego również przygotowanych zostało wiele programów pomocowych, a dodatkowo w wielu będą preferowane.
Zgodnie z interpretacją instytucji udzielających dofinansowania z funduszy unijnych, momentem referencyjnym do określenia wielkości przedsiębiorstwa jest chwila podpisania umowy o dofinansowanie, a nie chwila złożenia wniosku o wsparcie. Dla przedsiębiorców jest to interpretacja niekorzystna z uwagi na przekraczający często kilka miesięcy proces oceny wniosków o dofinansowanie. Stąd w trakcie aplikowania o pomoc publiczną przy deklarowaniu wielkości przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę również okres między dniem złożenia wniosku a dniem podpisania umowy o dofinansowanie.
Przedsiębiorca jest w związku z tym zobowiązany do zadeklarowania, iż pomiędzy terminem złożenia wniosku a chwilą podpisania umowy o dofinansowanie nie zmieni się jego status. Jeżeli przedsiębiorca należący do kategorii MSP po dniu złożenia wniosku, a przed podpisaniem umowy, przestanie spełniać odpowiednie wskaźniki zatrudnienia i finansowe, nie musi to oznaczać, iż utraci swój status przedsiębiorstwa z sektora MSP, co może się wiązać z obniżeniem wielkości wsparcia albo nawet z utratą przyznanego dofinansowania.
W świetle przepisów Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczących definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przekroczenie ustanowionych przepisami progów zatrudnienia i progów finansowych nie skutkuje automatycznie utratą statusu wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca utraci status MSP, dopiero kiedy sytuacja przekroczenia odpowiednich progów powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresów rozliczeniowych.
Do określania wielkości przedsiębiorstwa ustanowione są progi zatrudnienia oraz progi finansowe. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia do dziesięciu osób, osiąga 2 mln euro obrotów rocznie i zamyka bilans 2 mln euro (małe przedsiębiorstwo odpowiednio: do 50 osób, 10 mln euro i 10 mln euro, średnie - do 250 osób, 50 mln i 43 mln euro).
Przepisy nakazują jednak do odpowiednich danych przedsiębiorstwa doliczać dane przedsiębiorstw tzw. partnerskich oraz związanych.
Kryterium uznania przedsiębiorstwa za partnerskie lub związane są powiązania finansowe pomiędzy podmiotami. Powiązania pomiędzy 25 proc. a 50 proc. udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie czynią z obydwu przedsiębiorstw podmioty partnerskie. W przypadku powiązań przekraczających 50 proc. udziałów lub głosów przedsiębiorstwa są podmiotami związanymi.
Do danych przedsiębiorstwa badanego doliczane są pełne dane przedsiębiorstw związanych, a dane przedsiębiorstw partnerskich stosunkowo do ich udziału.
Michał Turczyk, starszy konsultant w zespole doradztwa europejskiego Accreo Taxand / DGP