Joanna Hejft-Wolska starszy konsultant Departamentu Doradztwa Biznesowego DGA Przyjęty w sierpniu 2006 r. przez Radę Ministrów dokument strategiczny Kierunki zwiększania innowacyjności na lata 2007–2013 wyznacza cztery drogi rozwojowe dla polskiej gospodarki: • wykorzystanie nowych technologii dla podniesienia konkurencyjności tradycyjnych sektorów, • tworzenie nowych firm opartych na innowacyjnych rozwiązaniach oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania wiedzą, • stymulowanie rozwoju współpracy pomiędzy firmami oraz firmami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie działalności innowacyjnej, • motywowanie dużych firm do prowadzenia i wdrażania wyników prac badawczych. Można stwierdzić, że innowacyjność nie jest już receptą, ale warunkiem sine qua non rozwoju przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, profilu czy pozycji na rynku. Dzięki innowacjom i inwestycjom w nowatorskie rozwiązania możliwa jest optymalizacja działalności firmy – obniżenie kosztów produkcji i kosztów administracyjnych, poprawa jakości wyrobów lub usług, wzrost eksportu. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 umożliwiał polskim firmom uzyskanie dofinansowania m.in. na inwestycje produktowe i procesowe, jak również na wdrażanie technologii IT. Jednak liczba firm, które były i są zainteresowane pozyskaniem dotacji, była niestety niewspółmierna do dostępnych środków. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który w latach 2007–2013 zastąpi SPO WKP, kładzie silny nacisk na innowacje – z puli 8 mld euro najwięcej (niemal 3 mld euro) przeznaczone będzie na realizację priorytetu IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Kolejne 2,5 miliarda euro skierowane będzie na badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz infrastrukturę sfery B+R, z czego znacząca część ma za zadanie bezpośrednie wsparcie projektów badawczych realizowanych na rzecz oraz przez przedsiębiorców. Powiązanie świata nauki, badań i rozwoju ze światem biznesu jest kluczem do wejścia polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego, stabilnego rozwoju i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dobrze wpisuje się w ten nurt, o ile przepisy wykonawcze i praktyka pozwolą na rzeczywiste wykorzystanie pojawiającej się szansy.