Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.527 tys. w sierpniu wobec 1.549 tys. w poprzednim miesiącu. 

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 10,1%, osiągając najniższy poziom od lutego 2012 r. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec sierpnia 11,7%.