Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowe przepisy włączone do projektu nowelizacji ustawy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych.

Jedną z istotnych kwestii jest zapewnienie producentom owoców i warzyw dostępu do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw.

Do tej pory producenci upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych, w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę ubezpieczenia z zastosowaniem stawki taryfy powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia, nie mogli korzystać z możliwości dopłat z budżetu państwa.

Przyjęte rozwiązanie umożliwi tej grupie producentów korzystanie z dopłat do składek także w przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej 6 proc. sumy ubezpieczenia – przy czym dopłaty do składek będą stosowane do 65 proc. składki obliczonej przy stawce taryfowej stanowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

Rozwiązanie takie zwiększy ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych przez wzrost liczby zawartych z producentami rolnymi umów ubezpieczenia.

Skrócono z 30 do 14 dni termin, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź i suszę.

Wprowadzono przepisy usprawniające system rozliczania dotacji otrzymywanych przez zakłady ubezpieczeń na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę oraz umożliwiające ujednolicenie formy przekazywanych sprawozdań i rozliczeń dotacji.

Przewidziano możliwość zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego. Chodzi o przypadki, gdy kilka zakładów ubezpieczeń zamierza oferować umowy ubezpieczenia w ramach koasekuracji, tj. wspólnie udzielać ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypować w ryzyku ubezpieczeniowym na ustalonych przez siebie zasadach i w ustalonych proporcjach.

Zgodnie z przepisami, jeden z zakładów ubezpieczeń przyjmuje na siebie rolę wiodącego zakładu ubezpieczeń, z którym dokonywane są wszelkie rozliczenia dopłat i dotacji przewidzianych ustawą. Wiodący zakład ubezpieczeń ma z kolei obowiązek rozliczania się z pozostałymi zakładami odpowiednio na zasadach, na których te zakłady partycypują w składce (dotyczy dopłat) oraz w wypłacanych odszkodowaniach w związku z suszą (dotyczy dotacji celowej).

Do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono definicję producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą, obowiązującą przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie.

Dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw, z zastosowaniem stawek taryfowych ubezpieczenia nie przekraczających:

- 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych;
- 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych.

Znowelizowane przepisy ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Rada Ministrów podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rada Ministrów wyraziła zgodę na notyfikowanie Komisji Europejskiej zmian w programie pomocowym. Program pomocowy, dotyczący dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, obowiązuje do końca 2014 r.

W związku ze zmianami w zasadach udzielania pomocy publicznej w sektorach leśnym i rolnym oraz na obszarach wiejskich na lata 2014-2020, określonymi przez Komisję Europejską, konieczna jest notyfikacja tego programu, który będzie obowiązywał od 2015 r. do 2020 r.
Zmiany zapisane w projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dotyczą wysokości pomocy notyfikowanej przez KE do końca grudnia 2014 r. – czyli zwiększenia wysokości dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich do poziomu 65 proc. od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez zjawiska klimatyczne. Intensywność pomocy publicznej, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej na lata 2014–2020, nie może przekroczyć poziomu 65 proc.