W marcowej projekcji przewidywano, że inflacja pozostanie poniżej tego poziomu do I kw. 2016 r.

"W krótkim okresie projekcji tempo zmian cen koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych będzie niskie, co wspierać będzie ujemna dynamika cen żywności i cen energii. W dłuższym horyzoncie inflacja CPI będzie wzrastać, jakkolwiek pozostanie na umiarkowanym poziomie, kształtując się w całym horyzoncie projekcji poniżej celu inflacyjnego NBP. Wynika to z faktu, że pomimo ożywienia gospodarczego luka popytowa, będąca syntetyczną miarą presji inflacyjnej w gospodarce, pozostanie ujemna w całym horyzoncie projekcji (-0,7% w 2014 r., -0,2% w 2015 r. i -0,1% produktu potencjalnego w 2016 r.)" - czytamy w raporcie.

Ograniczaniu presji inflacyjnej sprzyjać będą także stabilne ceny surowców na rynkach światowych przy wolno rosnącym popycie globalnym, podkreśla bank centralny.

"W horyzoncie projekcji inflacja bazowa będzie stopniowo rosnąć, na co wpłyną zarówno jej determinanty krajowe, jak i zagraniczne" - czytamy dalej w raporcie.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,7% w 2014 r., o 1,2% w 2015 r. i o 2,0% w 2016 r. wobec 1,2% w 2013 r.

"Komponentem najsilniej obniżającym wzrost cen konsumenta w krótkim horyzoncie projekcji będą ceny żywności z ujemną dynamiką do I kw. 2015 r. Spadek cen żywności wynika z pozytywnego wpływu na zbiory owoców i warzyw w Polsce (i w południowej Europie) wyjątkowo krótkiej i ciepłej zimy" - czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki, ceny żywności spadną o 0,5% w 2014 r., a następnie wzrosną o 1,0% w 2015 r. i o 3,0% w 2016 r. po wzroście o 2,0% w 2013 r.

NBP podkreśla też, że niska presja inflacyjna w krótkim okresie jest również spowodowana spadkiem cen energii.

Według centralnej ścieżki, ceny energii spadną o 0,4% w 2014 r., a następnie wzrosną o 2,4% rocznie w latach 2015 i 2016 po spadku o 1,5% w 2013 r.

Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2014 r. do IV kw. 2016 r. - punktem startowym projekcji jest I kw. 2014 r. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 13 czerwca 2014 r., zaznaczył bank centralny.