Zakres państwowego nadzoru nad biurami usług płatniczych jest niewspółmiernie duży do roli tychże w systemie finansowym państwa. Warto więc uprościć wykonywanie tego rodzaju działalności. Do takiego wniosku doszło Ministerstwo Finansów, które opublikowało właśnie projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych.

Resort wskazuje, że większość funkcjonujących biur usług płatniczych to drobni przedsiębiorcy świadczący usługi przekazu pieniężnego jako uzupełnienie ich podstawowej działalności gospodarczej. Podstawową działalnością biur zaś jest i powinna pozostać obsługa niskokwotowych przekazów pieniężnych, za pomocą których realizowane są opłaty i rozliczenia związane z czynnościami życia codziennego. Mówiąc wprost: biura obsługują przede wszystkim osoby niekorzystające z usług banków, a muszą zapłacić czynsz, należności za media czy inne rachunki.
„Usługi takie nie generują ryzyka dla systemu finansowego, a ryzyko dla konsumentów jest porównywalne z innymi usługami opartymi na zaufaniu, takimi jak np. sprzedaż internetowa. Zasadnicza działalność BUP nie wymaga zatem intensywnego nadzoru publicznego (finansowego)” ‒ wskazano w uzasadnieniu projektu. Uznano więc, że wystarczającym zabezpieczeniem ryzyka odbiorców tych usług będzie obowiązek rejestracji biura, przy zachowaniu możliwości wykreślenia podmiotu z rejestru. Stanie się tak w przypadku naruszenia prawa. Ponadto biura powinny mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za środki powierzone przez klientów i prawidłowe wykonywanie usług.
„Podmioty, które chcą wykonywać działalność w szerszym zakresie, mają do dyspozycji inne formy działalności w charakterze dostawców usług płatniczych, w tym małą instytucję płatniczą (MIP), której działalność jest również działalnością regulowaną (nielicencjonowaną)” ‒ podkreśla MF.
Nadzór nad przestrzeganiem prawa nadal sprawować ma Komisja Nadzoru Finansowego. Projektodawca zakłada jednak, że koszty tegoż znacznie się obniżą. To z kolei przełoży się na obniżenie wysokości maksymalnej stawki wpłat na pokrycie kosztów nadzoru. Mówiąc prościej: nie dość, że biura usług płatniczych będą miały mniej obowiązków formalnych, to dodatkowo będą ponosić mniejsze koszty funkcjonowania.
Z szacunków resortu finansów wynika, że obecnie działa w Polsce ok. 1400 biur usług płatniczych.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zostanie teraz poddana procedurze konsultacji, ale wszystko wskazuje na to, że jest niekontrowersyjna i powinna zyskać szerokie poparcie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach