Zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dotyczą:

I. Zwiększenia budżetów działań:

• „Modernizacja gospodarstw rolnych” – o 200 mln euro;
• „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” – o ok. 25 mln euro;
• „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – o ok. 83,3 mln euro.

II. Zmniejszenia budżetów działań:

• „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – 8 mln euro;
• „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” – 5 mln euro;
• „Działania informacyjne i promocyjne” – 4 mln euro;
• „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” – 1,1 mln euro;
• „Program rolnośrodowiskowy” – 70 mln euro;
• „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” – 60 mln euro;
• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 120 mln euro;
• „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”– 30 mln euro.

II. Wprowadzenia schematu pomocy kierowanego do gospodarstw rolnych – producentów trzody chlewnej w działaniu „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”

Zidentyfikowanie przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików spowodowało wprowadzenie restrykcji dotyczących sektora trzody chlewnej.

W PROW 2007-2013 proponuje się wsparcie producentów trzody chlewnej z obszaru objętego ograniczeniami dotyczącymi warunków zbytu mięsa. Dzięki pomocy rolnicy będą mogli rozwinąć inną produkcję rolną pod warunkiem zaprzestania, przynajmniej na pewien czas, produkcji trzody chlewnej. Pomoc ma być skierowana na inwestycje w produkcję rolną, w tym m.in. na budowę budynków, zakup sprzętu.

III. Zmiany wskaźników monitorowania

W związku z propozycjami zmiany struktury budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dokonana zostanie korekta wskaźników monitorowania.