Członek nie ma roszczeń o wydanie odpisów dokumentów innych niżeli te oznaczone wprost w art. 81 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1465). Tym samym spółdzielca nie może skutecznie domagać się przedłożenia mu pełnej dokumentacji dotyczącej jego lokalu.

Uznał tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w uzasadnieniu wyroku, które właśnie zostało opublikowane. Bez wątpienia to orzeczenie bardzo niekorzystne dla wielu spółdzielców walczących z kierownictwem kooperatyw.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który zażądał od spółdzielni wydania mu odpisów protokołów przeglądów instalacji elektrycznej konkretnego lokalu oraz polis ubezpieczeniowych sporządzonych dla całego budynku. Sądy obu instancji stwierdziły, że tak jak polisy spółdzielnia przekazać powinna, tak odpisów protokołów nie musi.
Powód? Brzmienie art. 81 ust. 1 ustawy. Określa on, że członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
„Katalog dokumentów udostępnianych członkowi jest katalogiem zamkniętym i obejmuje wyłącznie dokumenty enumeratywnie wymienione w przepisie. Wynika to z konstrukcji i brzmienia art. 81 ust. 1 ustawy ściśle wyliczającego określone rodzaje dokumentów, bez użycia otwartej formuły (np. «w szczególności», «w tym» itp.)” – wskazał sąd apelacyjny w uzasadnieniu. Jego zdaniem skoro istnieje szczególna regulacja co do uprawnień informacyjnych członka spółdzielni mieszkaniowej i tego, jakich dokumentów wydania może się domagać, to nie ma powodu, żeby z ogólnych zasad, np. dotyczących ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wyprowadzać inną treść tych uprawnień, gdyż czyniłoby to zbędną szczególną regulację.
Jednocześnie jednak sąd dostrzegł, iż podejście to nie jest idealne. Za logiczne uznał wywody apelacji, w których wskazano, że osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu ma prawo znać stan techniczny tegoż lokalu. Dobrze by więc było, gdyby zainteresowana osoba mogła zapoznać się z dokumentami.
„Jednakże w obecnym stanie prawnym są to postulaty de lege ferenda, gdyż aktualne unormowania nie gwarantują jej realizacji takiego prawa” – zaznaczył sąd apelacyjny.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 19 września 2019 r., sygn. akt I ACa 598/18.