Jarosław Chałas partner zarządzający Kancelaria Chałas i Wspólnicy Prawo kontroli jest prawem indywidualnym o charakterze osobistym, a więc nie może być one, co do zasady, przekazane osobie trzeciej, np. biegłemu rewidentowi, doradcy finansowemu. Kodeks spółek handlowych wyraźnie określił, iż takie prawo może wykonywać sam wspólnik albo wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą, co oznacza, iż osoba upoważniona przez wspólnika nie może wykonywać takiego prawa samodzielnie, bez udziału wspólnika. Prawo wyboru osoby upoważnionej przysługuje wyłącznie wspólnikowi i nie jest dopuszczalne wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń ze strony spółki w tym zakresie, np. wymogu sporządzania bilansu na potrzeby własne wspólnika przez biegłego rewidenta. Jednocześnie w przypadku wykorzystania przez osobę upoważnioną przez wspólnika informacji uzyskanych w trakcie wykonywania czynności kontrolnych przeciwko spółce odpowiedzialność w tym zakresie z tytułu czynu niedozwolonego ponosi wspólnik. W celu prawidłowego skorzystania z uprawnień kontrolnych przysługujących wspólnikowi, spółka z o.o. powinna zagwarantować wspólnikowi dostęp do ksiąg handlowych, księgi udziałów oraz wszelkich dokumentów spółki. Prawo kontroli powinno być wykonywane w lokalu spółki, którym jest z reguły lokal siedziby spółki lub jej oddziału. A zatem wspólnik powinien przeglądać dokumenty w siedzibie spółki, a na własny użytek może sporządzić notatki albo zażądać od spółki przekazania mu kserokopii interesujących go dokumentów. Za wydanie kopii żądanych dokumentów spółka może (chociaż nie musi) żądać od wspólnika zwrotu poniesionych kosztów wydania kopii dokumentów. Jednakże wspólnik nie może żądać wydania mu kserokopii dokumentów za darmo. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych prawo kontroli spółki przez wspólnika może być wykonywane w każdym czasie. Oznacza to, że spółka nie może ograniczać tego prawa poprzez wprowadzenie ograniczeń czasowych do zapoznania się z dokumentami spółki lub wyznaczenia nieprzekraczalnego terminu, w którym wspólnik będzie mógł skorzystać ze swoich uprawnień. Jednakże w każdym czasie należy interpretować jako w czasie godzin pracy biura spółki. Poza godzinami pracy biura kontrola jest dopuszczalna, jeżeli taka będzie wola zarządu spółki i wspólnika. Zarząd może odmówić wspólnikowi dostępu do informacji w spółce tylko w przypadku zaistnienia przesłanek odmowy określonych w kodeksie spółek handlowych, tj. w sytuacji gdy istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesami spółki i przez to wyrządzi spółce poważną szkodę (np. prowadzenie przez wspólnika działalności konkurencyjnej, nielojalne zachowanie wobec spółki). Wspomniane powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie oraz musi istnieć między nimi związek przyczynowy, tzn. ujawnienie wspólnikowi konkretnych informacji o spółce może spowodować powstanie szkody po stronie spółki. Wspólnikowi, któremu odmówiono prawa kontroli, przysługuje prawo żądania rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Wspólnik może wystąpić z takim żądaniem w każdym czasie. Odmowne stanowisko albo niepodjęcie uchwały w tej kwestii w ciągu miesiąca od dnia złożenia takiego żądania uprawnia wspólnika, któremu odmówiono prawa kontroli, do wystąpienia z wnioskiem do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki.