"Grupa Azoty jest spółką notowaną na giełdzie, w związku z tym każdy chętny może obracać jej akcjami. Przyjmujemy do wiadomości fakt zmian w akcjonariacie spółki. Z satysfakcją przyjmujemy, iż firma cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów" - czytamy w stanowisku spółki.

Grupa Azoty jest dobrze zabezpieczona przed próbą ewentualnego wrogiego przejęcia, co gwarantuje obecna struktura akcjonariatu oraz przyjęte w statucie spółki mechanizmy zabezpieczające. Wszystko to daje pewność bezpiecznej realizacji celów strategicznych spółki zapewniających integrację i konsolidację polskiej chemii w kolejnych latach, podano także.

"Dzięki skutecznym działaniom konsolidacyjnym, a także efektywnemu zarządzaniu znacznie wzrosła wartość firmy. Dobre i coraz lepsze wyniki finansowe oraz systematyczny wzrost wartości firmy to także najlepszy gwarant jej bezpieczeństwa. Przyjęty przed laty i konsekwentnie zrealizowany plan konsolidacji polskiej chemii okazał się słuszny i zamierzamy nadal budować wartość spółki w drodze dalszej konsolidacji dającej efekty synergii kosztów i pozwalającej na optymalizację przychodów Grupy Azoty" - czytamy dalej.

Spółka podkreśla, że nabycie akcji przez Acron traktuje jako wyraz akceptacji dotychczasowych działań zarządu. We wtorek 10 czerwca 2014 r. w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego byli obecni przedstawiciele Norica Holding. Akcjonariusze przyjęli sprawozdanie finansowe spółki za 2013 rok oraz udzielili absolutorium zarządowi oraz radzie nadzorczej.

"Ministerstwo Skarbu Państwa wyraźnie stwierdziło, że nie odda Acronowi kontroli nad Grupą Azoty. Zwiększając swój udział w akcjonariacie Grupy Acron świadomie określił swoją rolę jako inwestora finansowego. Wynika zatem z tego, że zakup kolejnego pakietu akcji to dla Acronu inwestycja o wyższej stopie zwrotu, niż rozwój własnego biznesu. To tylko dowodzi pozycji Grupy Azoty oraz tego, że konkurenci doceniają działania i strategię przyjętą przez Grupę Azoty" - podsumowała Grupa Azoty w stanowisku. 

Według stanu na koniec ub.r. Skarb Państwa miał 33,00% akcji Grupy Azoty.

Grupa Azoty poinformowała w środę, że Norica Holding S.à r.l., spółka działająca jako pośrednik rosyjskiego Acronu i spółek z nim powiązanych, nabyła 2.755.606 akcji Grupy Azoty, stanowiących ok. 2,778% kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i posada obecnie akcje stanowiące 20,0026%.

Z komunikatu wynika, że podmiotem dominującym Norica jest TrustService; z kolei jego podmiotem dominującym jest Acron, a jego podmiot dominujący to Subero. Podmiotem dominującym Subero jest  Wiaczesław Kantor.

Już jesienią ub.r. wiceprezes Acronu Władimir Kantor zapowiadał, że Acron chce zwiększyć udział w Grupie Azoty do ponad 20% z ówczesnych ponad 15% po to, by móc wprowadzić swojego przedstawiciela do rady nadzorczej spółki.

W lipcu ub. r. premier Donald Tusk ogłosił, że dzięki staraniom przedstawicieli rządu i spółek konsolidowanych w Grupie Azoty udało się ochronić strategiczne dla polskiej gospodarki aktywa przed próbą wrogiego przejęcia przez rosyjskiego inwestora.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9.821 mln zł w 2013 r.