Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach walki ze zmianą klimatu to jedna z największych szans naszych czasów. Moim celem jako komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii jest przyspieszenie przejścia na czystą energię poprzez wprowadzenie odpowiednich ram prawnych, politycznych i finansowych. Obejmują one współpracę nad czystymi technologiami energetycznymi za pośrednictwem planu EPSTE.
Proces przejścia na czystą energię w Europie jest już zaawansowany. Dokonaliśmy postępów we wzmacnianiu naszych narzędzi i strategii politycznych. Parlament Europejski i rządy państw UE ustaliły nowe, ambitne cele na 2030 r. w zakresie efektywności energetycznej (wzrost o co najmniej 32,5 proc.) oraz odnawialnych źródeł energii (co najmniej 32 proc.). Państwa członkowskie będą również zobowiązane do przedstawienia krajowych planów w zakresie energii i klimatu na lata 2021–2030. Nie w izolacji, lecz poprzez koordynację tych planów, aby jak najskuteczniej osiągnąć wspólne cele. To prawdziwa europejska wartość dodana. Tak skonstruowane przepisy są odpowiednie dla XXI w.
Zmiany technologiczne odegrają ważną rolę w wywiązywaniu się z tych zobowiązań, ale osiągnięcie celu wymaga ogromnych inwestycji. Dlatego stopniowo zwiększamy nacisk na wykorzystanie środków UE jako dźwigni finansowej dla uruchomienia kapitału prywatnego. Doskonałym przykładem jest plan inwestycyjny dla Europy, który zapewnia o wiele bardziej efektywny zwrot z inwestycji publicznych. Doprowadził on do znacznego zwiększenia liczby projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Badania nad czystymi technologiami energetycznymi w dalszym ciągu korzystają z hojnego finansowania UE.
Na przyszłość zaproponowaliśmy ambitny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji pod nazwą „Horyzont Europa”. W tym programie klimat, energia i mobilność zostały połączone w jeden klaster z budżetem wartym 15 mld euro. W samym sektorze energii wyznaczono kilka obszarów interwencji w celu wsparcia liderów procesu transformacji. Działania związane z klimatem, w tym przechodzenie na czystą energię, skorzystają ze środków z budżetu UE większych niż kiedykolwiek. Jedynie współpraca umożliwi nam sprostanie temu wyzwaniu technologicznemu. Działając razem, możemy pobudzać innowacje i rozpowszechniać najlepsze praktyki znacznie szybciej, niż gdyby państwa członkowskie działały oddzielnie.
Plan EPSTE łączy przedstawicieli różnych państw, branż i instytutów badawczych, a także inwestycje publiczne i prywatne. Zintegrowany plan EPSTE odzwierciedla nowy europejski program badań i innowacji, obejmujący cały system energetyczny. Jego celem jest zapewnienie Europie wiodącej pozycji w nowej generacji niskoemisyjnych technologii energetycznych oraz tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego.
Znajdujemy się obecnie w ważnym punkcie; właśnie zatwierdziliśmy plany wdrażania EPSTE. W planach tych proponuje się konkretne działania dla każdego obszaru technologicznego przy wsparciu inwestycji publicznych i prywatnych. W sumie jest 14 obszarów działania. Każdy obejmuje wiele obiecujących projektów. Zaangażowanie w plany jest ogromne; łączna zadeklarowana kwota wynosi 20 mld euro i pochodzi z zobowiązań państw objętych planem EPSTE lub sektorów przemysłu. Kwota ta zostanie zainwestowana w konkretne działania stanowiące uzupełnienie badań i innowacji, które państwa lub przemysł podejmują samodzielnie.
Jednym z przykładów może być zatwierdzony niedawno plan wdrażania w dziedzinie energii oceanów. Jego celem jest uruchomienie 1,2 mld euro na rozwój rentownego przemysłu energii fal i pływów, który do 2050 r. mógłby zaspokoić 10 proc. zapotrzebowania UE na energię. Inny plan doprowadzi do tego, że Europa stanie się konkurencyjna na globalnym rynku akumulatorów i zapewni wsparcie w rozwoju elektromobilności i magazynowania energii. Osiągnięcie celów w zakresie opracowania następnej generacji akumulatorów litowo-jonowych umożliwiłoby podwojenie zasięgu pojazdów elektrycznych przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na obecnym poziomie. Rozwój niezbędnych materiałów i projektów ogniw doprowadziłby również do powstania silnych zdolności produkcyjnych w Europie.
Walka ze zmianą klimatu wymaga współpracy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przejście na czystą energię jest najbardziej oczywistym obszarem, w którym musimy wzmocnić kooperację. Nasza współpraca w ramach planu EPSTE ponad granicami krajowymi dzięki innowacjom i zmianom technologicznym przyspieszy przejście na gospodarkę niskoemisyjną, konkurencyjną i dobrze prosperującą.